Home

Brunalger utbredning

Brunalger är en stor grupp av flercelliga alger som ytligt sett liknar växter, men saknar närmare släktskap med dessa. Tidigare räknades brunalgerna till protisterna och många räknas vardagligt som tång. Brunalger räknas idag till den stora och heterogena gruppen heterokonter, en grupp av eukaryoter i riket Chromalveolata, som främst utmärker sig genom att ha kloroplaster omgivna av fyra membran. De flesta brunalgerna innehåller pigmentet fukoxantin, som ger dem den. Liv och utbredning av några Phaeophyceae från Sverige. Odlingsstudier av brunalger. Information. Författare: Sven Nygren. Avhandlingens titel: Life history and distribution of some Phaeophyceae from Sweden. Culture studies in brown algae. Avhandlingen framlagd vid:. Brunalger Östersjön.xls Sida 1 Taxonid Art Svenskt namn Form Ursprung Utbredning Kommentar 232750 Chorda filum sudare GT M södra Bottenviken 232735 Desmarestia viridis mjukt käringhår GT M Östgötakusten 232658 Dictyosiphon chordaria gyllenskägg GT M norra Bottenhavet 232660 Dictyosiphon foeniculaceus smalskägg GT M södra Bottenvike Blåstångens utbredning I Östersjön förekommer tre stora fleråriga brunalger, blåstång, sågtång (Fucus serratus) och smaltång (Fucus radicans). Av dessa tre tångarter har blåstång den största utbredningen i Östersjön.1 Den förekommer i salthalter ned till cirka

Brunalger - Wikipedi

 1. Makroalger är fastsittande växter som kan delas in i tre grupper: grönalger (Chlorophyta), rödalger (Rhodophyta) och brunalger (Phaeophyceae). Algernas utbredning påverkas bland annat av näringstillgång, ljustillgång, sedimentation och miljögifter
 2. Europa utnyttjas speciellt brunalger som tillsatser (Fleurence 1999).Hydrokolloi- der som utvinns ur alger är karrageenan, alginat och agar vilka används som emul-geringsmedel och förtjockningsmedel (Saha & Bhattacharya2010). Som emulg e-ringsmedel och förtjockningsmedel används även alger i läkemedel och kosmetika (Fitzgerald et al. 2011)
 3. Utbredning. Växter finns över stora delar av jordytan. De utgör den överlägset största delen av jordens biomassa. Se växtgeografi och trädgränsen. Klart är dock att brunalger, guldalger, gulgrönalger, kiselalger och dinoflagellater inte tillhör växtriket. [10
 4. Utbredning i haven runt Sverige. Största längd:Sågtång kan bli ungefär 1 m hög. Utseende:Hela algen är sågtandad längs kanterna på de bladlika bålflikarna. Sågtången är platt och solfjäderformad. Bålflikarna har oftast en tydlig mittnerv, och de saknar flytblåsor. Men ibland kan skikten i topparna på.

Utbredningen av havsborstmask i fiberrika sediment på dessa platser var jämförbar med vad som hittades i minerogent sediment i Ångermanälven. Skorv däremot hade mer ojämn utbredning och hittades bara på ett fåtal platser i både minerogena och fiberrika sediment. grönalger och brunalger) Klicka på länken för att se betydelser av brunalger på synonymer.se - online och gratis att använda Kännetecken. Sargassotångulken gömmer sig i flytande ansamlingar av sargassotång, ett släkte av brunalger. [4] Fiskens utseende gör den mycket väl kamouflerad.Dess kropp är sammanpressand från sidorna och försedd med flikiga utskott, som tillsammans med dess mycket variabla brunaktiga till ockrafärgade färgteckning får den att smälta in i omgivningen

Längs Sveriges kust är det vanligen en till sju arter av fleråriga stora brunalger som växer på stenar och klippor: blåstång (Fucus vesiculosus), sågtång (Fucus serratus), spiraltång (Fucus spiralis), smaltång (Fucus radicans), ishavstång (Fucus evanescens), knöltång (Ascophyllum nodosum) och sargassosnärje (Sargassum muticum) Utbredning i haven runt Sverige. Största längd:Blåstång kan bli något mer än 1 m hög. Utseende:I sin typiska form har blåstång flytblåsor som sitter i par. De bladlika bålflikarna har oftast en tydlig mittnerv som når ända ut mot skottspetsarna. När könsorganenfinns sitter de i ofta gulaktiga ändar på. Vilka faktorer påverkar blåstångens (Fucus vesiculosus) förekomst i Östersjön? Kajsa Linder Självständigt arbete i biologi 2009 Sammandrag Blåstången (Fucus vesiculosus) tillhör klassen brunalger (Phaeophyceae) och har en betydelsefull ekologisk funktion i Östersjön Utbredning i haven runt Sverige Största längd: 6,3 cm. Utseende: Färgen är gråaktigt brungrön med mörkare fläckar och tvärband (har på det hela taget skarpare färger än tångräka; så är t.ex. de blå och gula band på frambenen, som man brukar kunna se på båda arterna, mycket tydligare hos tigerstrimmig tångräka)

de fem lokaler som jämfördes. En orsak till detta kan vara den utbredning av fintrådiga röd- och brunalger som täckte bottnen från ca 4 meters djup i stora delar av området. Totalt hittades två arter av sjögräs och 13 arter/grupper av djur i prover tagna i områden med sjögrä Se tabell nedan för utbredning av de olika undersökningar av vegetationsklädda bottnar som genomförs.Tabell som visar geografisk utbredning av olika undersökningar. Parentes beskriver att de löpande nationella undersökningarna håller på att utökas med nya lokaler/metoder eller har regional övervakning

Liv och utbredning av några Phaeophyceae från Sverige

Ätlig sjöborre. Latinskt namn: Echinus esculentus Utbredning: I Nordostatlanten, Bohuslän till Öresund i svenska vatten. Storlek: upp till 16 cm i diameter. Föda: Betar alger och fastsittande djur. Denna sjöborre trivs bland stora brunalger, från ytan ner till ca 40 m djup. I ett antal länder så äter man gonaderna (könsorganen) från denna sjöborre Fuʹcus, det vetenskapliga namnet på ett släkte brunalger med utbredning i nästan alla hav (14 av 96 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Historia: Namnet • Laminaria efter latin lamina = skiva, platta. • Digitata = fingerlik, efter latin digitus = finger, tå. • Macrocystis = stor blåsa, efter grekiska macro = stor, och kystis = blåsa. • Pyrifera = som har päron, efter latin pirum = päron. • Kelp, i svenskan sedan 1751, från engelska kelp med samma betydelse, är ett samlingsnamn för många brunalger Utbredning av bottenvegetation i gradienter längs - Länsstyrelserna. Figur 10. Andel (%) av gradienter inom Bottniska viken där taxagruppernas yttäckning bedömts öka inåt i gradienten, vara oförändrad/variera inom gradienten och öka utåt i gradienten fördelat på djupintervall

Utbredning i haven runt Sverige: Största längd: 3 m. Utseende: Plantan är uppdelad i fästgrenar, skaft och bladskiva. Skaftet är runt, slätt och mindre än en centimeter i diameter. Bladskivan är hel, 10-30 cm bred och har oftast gropar och åsar på ytan, så att den liknar ett krokodilskinn Utbredning i haven runt Sverige: Största längd: Kolonierna blir decimeterstora eller mer än 1 meter i extrema fall. De enskilda individernas 'hus' (zooecier) blir ca 0,5 mm stora. Utseende: De tunna, men av kalk något förhårdade kolonierna av slät tångbark är förhållandevis jämna och avrundade.. Störst utbredning noterades. mellan 0 - 1,5 m. Höga täckningsgrader i förhållande till inventerad hårdbotten tyder. på att blåstång även förekom i löslevande form på några av transekterna. Generellt ökade. blåstångens utbredning i ytled och djupled längre ut i gradienten. Blåstång växande djupar 7 Brunalger: Gruppen brunalger består dels av stora arter (> 15 cm) som skräppetare (Laminaria), blåstång (Fucus vesiculosus) och sågtång (F.serratus), dels av mindre arter som fintrådiga ettåriga alger (Pilayella/ Ectocarpus) och tofsalger (Sphacelaria sp).Brunalgerna förekommer både i stora mängder på grunt vatten t ex blåstång på stora stenar nära strandkan Eftersom algerna, främst brunalger från familjen Ectocarpales, i huvudsak ansamlas under sjögräsbladen hittar man negativa effekter av makroalgsmattorna i huvudsak bland djuren som lever i sedimentet [25]. Det är inte klart om utbredningen av ålgräs i Östersjön har minskat till följd av dessa drivande algmattor

Utbredning av bottenvegetation i gradienter längs - Länsstyrelsern Algernas förekomst och utbredning beror framför allt på fysikaliska faktorer som salinitet, substrat, ex-ponering och ljusgenomsläpplighet. Djuptutbredningen bestäms till största delen av substrat och ljus-genomsläpplighet. Inom de grundaste områdena före-kommer framför allt grönalger och brunalger medan andelen rödalger ökar med. Förekomst, utbredning och biomassa av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten - år 2019 8 Tabell 1. Förekomst (andelen lokaler med >5% täckning) och Utbredning (medelvärdet av den andel av varje lo-kals täckningsgrad, %) av fintrådiga alger i fyra regioner i Bohslän under perioden 1998 till 2019, beräknat utifrå

Gammarus har dock en lägre betningskapacitet av fintrådiga brunalger (Ectocarpales spp.) och tycks inte kunna kontrollera tillväxten av dessa alger [21]. 2. Palaemon elegans (tigerstrimmig tångräka) och P. adspersus (tångräka) är mycket vanliga allätare som både äter makroalger och betare Klass: Phaeophyceae (brunalger) Ordning: Ectocarpales; Familj: Chordariaceae; Släkte: Elachista (tångludd) Art: Elachista fucicola (tångludd) Övriga tillhörighete Ostrontjuv (Colpomenia peregrina) är en brunalg som kan hittas växande bland annat på skal av ostron.Den kan förekomma ner till 20 meters djup och har en närmast sfärisk till något kuddliknande bål som vanligen är 7-9 centimeter i diameter

Antalet kända arter av makroalger i Sverige är cirka 1 100, och de ingår i någon av följande sex grupper: cyanobakterier (blågrönalger), brunalger, gulgrönalger, rödalger, grönalger eller kransalger. I rödlistningssammanhang har hittills bara makroalger - och inga mikroalger - bedömts Utbredning av blås- och sågtång i Kalmar och Blekinge län: utvärdering och kvalitetssäkring av regionala data Temporal and geographical patterns of Distribution of the brown macroalgae Fucus vesiculosus and Fucus serratus in the counties of Kalmar and Blekinge, SE Sweden. Evaluation of long-term field data from the regiona Klass: Phaeophyceae (brunalger) Ordning: Fucales; Familj: Fucaceae; Släkte: Fucus (tång) Art: Fucus vesiculosus (blåstång) Övriga tillhörighete Som många stora brunalger hör fingertare hemma i kalla vatten och utbredningsgränsen söderut i Nordsjön sätts av temperaturen. Den temperatur som sätter gränsen för Laminaria digitata är 10 0 C isolinjen på vintern, Figuren visar en karta över utbredningen dvs det prickade området av fingertare

Röd- och brunalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa: Wallentinus, I. 2011: Reviderad_Dyntaxafil_Rhodophyta_IW.xls 2011-05-17. Käll På hårdbottnar finner man bl.a. musselbottnar (av t.ex. blåmussla, Mytilus edulis) och tångskogar av fastsittande brunalger (t.ex. blåstång, Fucus vesiculosus). Musselbottnar kan också bilda s.k. biogena rev. Mjukbottnar är vanligast i Sveriges havsområden, och de hyser många grävande djur som t.ex. havsborstmaskar och musslor Även fiskarnas utbredning påverkas av temperaturökningarna. rensat enorma arealer av de en gång så frodiga bestånden av brunalger. Kaninfiskens härjningar har minskat den lokala artrikedomen av fiskar och bottenlevande djur med 40 procent Stellers sjöko (Hydrodamalis gigas) är ett utdött stort vattenlevande, växtätande däggdjur.Den var den största arten inom ordningen sirendjur, som omfattar dess närmaste levande släktingar dugongen och manaterna.Stellers sjöko blev uppemot nio meter lång, vilket gör den till ett av de största däggdjuren utöver valarna, som har förekommit under holocen. [2 Florotanniner i brunalger: inducerande faktorer och ekologiska roller. Alger med egen solskyddskräm. Florotanniner är kemiska ämnen som finns i tång, och som enligt tidigare forskning visat sig kunna fungera som försvarsämnen för dessa brunalger

Marina växter - Bohuskustens vattenvårdsförbun

sammanhängande utbredning av tareskog förekommer i områdets östra del, där en liten klippa löper ner i vattnet, samt i anslutning till bryggan och piren i områdets västra del. 811 Fintrådiga röd- och brunalger . 811 - Marinbiologisk utredning Marstrand 5.39 Naturcentrum AB 2016-05-17 1 Utbredningen av grön- och brunalger som gör att blåtången konkurreras ut medför att en viktig yngelplats för sillfisken försvinner. De syrefria bottnarna leder till att bottenfaunan slås ut. Det marina ekosystemet förändras, antalet arter minskar och produktiva grundområden förstörs Det finns två riktigt fintrådiga brunalger som är mycket svåra att skilja åt: trådslick, Pylaiella littoralis och molnslick, Ectocarpus siliculosus. Båda arterna är vanliga utmed de svenska kusterna, från västerhavet in i Östersjön och upp till södra Bottenviken. Möjligen förekommer trådslick lite längre norrut i Bottenviken

Växt - Wikipedi

utbredning och artsammansättning inom ett begränsat utsnitt av botten, • Artrikedomen ökade utåt i gradienten. Ökningen utgjordes främst av röd- och brunalger. I de inre transekterna hittades 8 till 9 taxa och i de yttre 14 till 17. • Kärlväxter förekom inom hela gradienten,. samhällenas utbredning och värden i och omkring Resö hamn i Tanums kommun. Undersöknings- sargassosnärja beväxta med trådformade brunalger (bild 23). Fram emot sommaren kommer påväxten av trådalgerna att öka kraftigt och sannolikt täcka hela grundbottensamhället me kopplats till utsöndringar fintrådiga brunalger i samband med lekperioden från (Aneer 1987). Påverkan av epifytiska brunalger på överlevnad hos strömmingsägg har undersökts genom att studera skillnader i utveckling av ägg på algsubstrat jämfört med kontroll. En signifikant högre dödlighet observerades hos de ägg so Sommaren 2006 präglades vid västkusten av höga ytvattentemperaturer vilket innebar en snabb avklingning av vår- och försommarannueller och en relativt stor areell utbredning av fintrådiga rödalger. Totalt registrerades 51 taxa vid de undersökta lokalerna varav rödalger 27, brunalger 17 och grönalger 7 taxa Växternas utbredning var heterogen överlag. Kärlväxternas huvudsakliga utbredning och största täckningsgrader fanns i den sydöstra delen. Patchiness, d v s en fläckvis grön- och brunalger täckte 50-75 % av bottnarna från ytan ner till upattningsvis 0,9 m djup

VattenkikarenFaktaSågtån

Beskrivningen av klass 1 har gjorts efter historiska data och efter förekomst och utbredning i så opåverkade områden som möjligt. 2-3 m djup. Maximala djuputbredningen för blåstång är runt 6-8 m. Tångplantorna har påväxt av brunalger som oftast finns kvar under hela året. Vanlig påväxt är. Algblomning, som dessvärre accelererat på senare år, kan orsaka akuta hälsoproblem hos såväl människor som djur. Utbredningen av grön- och brunalger som gör att blåstången konkurreras ut medför att en viktig yngelplats för sillfisken försvinner. De syrefria bottnarna leder till att bottenfaunan slås ut och brunalger har sin huvudsakliga växtplats grunt medan rödalger påträffas djupare. Krustabildande kal-kager (Lithothamnia) klarar sig i dåliga ljusförhållan-den och utgjorde gränsen för algernas djuputbredning på station Bro 4, där tillräckligt stort djup uppnåddes. Vid årets provtagning påträffades den nyintroducerad Algen har sin utbredning längs kusterna av norra Atlanten, Nordsjön och vidare in i Östersjön utmed Danmark och Sverige till Skåne. Sedan blir salthalten för låg. Den sitter fästad på stenar, musslor eller andra alger i tidvattenzonen ner till ca 20 m, och kan bli några decimeter hög. Bladen är mörkröda, pergamentartade och saknar.

Biologiska förhållanden - He

Synonymer till brunalger - Synonymer

I södra Bohuslän har närmare åttio procent av allt ålgräs försvunnit de senaste tio åren. Ett stort problem eftersom ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar, och dessutom stabiliserar bottnarna och gör vattnet klart. Men nu ska forskare vid Göteborgs universitet ta krafttag för att rädda det som räddas kan Av makroalgerna var 3 grönalger, 4 brunalger, 5 rödalger och 6 kransalger (några namn har använts som samlingsnamn för flera arter - sebilaga F.).Licknevarpefjärden och Härsfjärden har mycket höga naturvärden. Området är tydligt påverkat av landhöjningen och uppvisar flera goda exempel på olika isoleringsstadier

Undersökningarna syftar till att ge ett översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat, vegetation och epibentisk fauna inom ett 9 282 hektar stort område i Skälderviken. Totalt filmades 123 provytor med släpvideo med en yta av ca 25 kvadratmeter vardera och medeldjup på 13,9 meter Kiselalgerna, även kallad diatomer, har mycket vid utbredning. De flesta lever ute i de öppna haven och i sötvattensjöar. De står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven. De förekommer också som tunna skikt längs leriga strandkanter. Där luften är fuktig kan vissa frodas även långt från direkta vattensamlingar påväxt av fintrådiga brunalger. De hyser ofta en stor artrikedom när det gäller hård-bottenarter som alger och blåmusslor. Där blåstång förekommer, är den ofta relativt kortvuxen och har begränsat med påväxt. Påväxten består oftast av tångludd som kan stå emot vågverkan bättre än andra fintrådiga brunalger

Sargassotångulk - Wikipedi

Genomgång av grön- och brunalger Fält: Insamling av makroalger Lab: utställning och bestämningsövningar Onsdag 17 juli Föreläsning: Algzonering och faktorer som styr arters utbredning Undersökning av algsamhällen, vertikal och horisontell utbredning Vuxna fiskar går inte gärna högre än 15 m, medan ungfiskar ofta vistas bland brunalger [5], och även i tidvattensdammar [1]. Födan består av fisk och ryggradslösa bottendjur. [3] Utbredning. Utbredningsområdet omfattar östra Stilla havet från Mexiko till Ecuador, inklusive Galápagosöarna. [1 Grönalger, rödalger, brunalger, kransalger Encelliga ; kiselalger/guldalger Grönalger Fotoautotrofer Nära släkt med växterna Fastsittande växtliknande alger och som frilevande plankton, encelliga / små cellkolonier Finns i hav, sötvatten, på fuktiga jordar och träd (trädgröna) Vissa arter är alg delen i lavar Brunalger

MARBIP

Makroalger delas in i tre klasser brunalger, rödalger och grönalger beroende på deras pigmentsammansättning. Algernas storlek varierar och det finns allt från mikroskopiska arter till arter upp till 2 meter i längd i Öresund. Algernas förekomst och utbredning beror till stora delar på fysikaliska faktorer som salthalt, substrat, exponerin Brunalger (Phaeophyceae) är en stor grupp av flercelliga alger som ytligt sett liknar växter, men saknar närmare släktskap med dessa.Tidigare räknades brunalgerna till protisterna och många räknas vardagligt som tång.Brunalger räknas idag till den stora och heterogena gruppen heterokonter, en grupp av eukaryoter i riket Chromalveolata, som främst utmärker sig genom att ha utbredning av vegetation eftersom ljuset kan tränga längre ned i vattenmassan. Vid Vänta Vegetationen domineras av trådformiga brunalger, i de grundare områdena främst trådslick (Pilayella littoralis) och djupare ned mest ishavstofs (Sphacelaria arctica) skapsunderlaget om förekomst och utbredning är störst, men ett antal rödalger och cyanobakte-rier i sötvatten har också rödlistats. Svenska namn på alger fanns redan på Lin-nés tid och i folkmun även tidigare. Från Linnés lapplandsresa 1732 finns några för ögat väl syn-liga arter omnämnda i hans flora (Fries 1905) På transekten noterades sex växttaxa vilket inkluderade en rödalg, tre brunalger och en grönalg samt en kärlväxt. Hårdbottnarna dominerade vilket begränsar utbredningen av kransalger och kärlväxter. På transekten observerade enstaka fastsittande blåstångsruskor samt ett kraftigt löslevande samhälle med stor yttäckning

VattenkikarenFaktaBlåstån

Det är just bokskogarnas reaktioner som har fått forskare att börja intressera sig för algsvampens utbredning. - Vi har observerat phytophthora allt mer nu när vi fått möjlighet att leta, Till en början trodde man att phytophthora var en sorts svamp men man har senare sett att de är närmare släkt med brunalger Flora är mångfalden av växter som finns i ett område.. Mycket ofta talar man om floran i ett visst geografiskt område, t.ex. ett land, ett landskap, en socken eller omgivningen av en stad. Många inventeringar har gjorts floran i av sådana områden

VattenkikarenFaktaTigerstrimmig tångräk

Det finns två riktigt fintrådiga brunalger som är mycket svåra att skilja åt: trådslick, Pylaiella littoralis och molnslick, Ectocarpus siliculosus.Båda arterna är vanliga utmed de svenska kusterna, från västerhavet in i Östersjön och upp till södra Bottenviken Vetenskapligt namn: Otocinclus vittatus Tidigare vetenskapligt namn: Otocinclus macrospilus Otocinclus mariae Familj: Loricariidae Handelsnamn: Randig otocinclus Utbredning: Brasilien, Peru och Bolivia

Vegetationsklädda bottnar - Miljöövervakning - Övervakning

Vattenkikaren|Fakta|Taggigt havsrisOstrontjuv – WikipediaVäxt – Wikipedia

Som många stora brunalger hör fingertare hemma i kalla vatten och utbredningsgränsen söderut i Nordsjön sätts av temperaturen. Den temperatur som sätter gränsen för Laminaria digitata är 10 0 C isolinjen på vintern, eftersom den är avgörande för förökningen I pelagialen finns en stor mångfald av små organismer - s.k. plankton - vilka utgör föda för de djur som lever större delen av sina liv i pelagialen. På hårdbottnar finner man bl.a. musselbottnar (av t.ex. blåmussla, Mytilus edulis) och tångskogar av fastsittande brunalger (t.ex. blåstång, Fucus vesiculosus) Utbredning av marina arter och naturtyper på - Naturvårdsverke 27 500 arter av chromister (brunalger och närbesläktade arter). Nära sanningen? Summan av detta blir 8,74 miljoner, varav 6,5 miljoner är landlevande och 2,2 miljoner finns i haven

 • Göra egna böcker app.
 • Immobilien Coesfeld Lette.
 • Ninja compact Blender Duo BL492UK.
 • ARC Europe.
 • Lära sig decimaltal.
 • Madison Mio Fåtölj.
 • Baloo King Louie.
 • Vad kan man se på ultraljud av hjärtat.
 • Hål i tänderna.
 • ICA Hansa lunch.
 • Popnit STOR skalle.
 • Telefon för äldre synskadade.
 • Cleo monster high makeup.
 • Dree Low Instagram.
 • Gratis videoredigering iPhone.
 • Skåne Turism.
 • Das Geheimnis von Pennywise.
 • 13 SSW Geschlecht erkennen.
 • AOK Nordost Postanschrift.
 • Novell NetWare in computer networks.
 • Hund ätit vasst föremål sparris.
 • Sara Larsson Idol.
 • Ersättning efter a kassa.
 • Pilz Trail Solingen.
 • Etiopien traditioner.
 • IStock Kosten.
 • Mauro Rubino.
 • Samtalsmetoder barn.
 • Chris o'donnell two and a half.
 • Byggt.
 • Zulassungsdienst Oberhausen Kroschke.
 • Littlest Pet Shop game download.
 • 2016 ZX10R.
 • Tabletop Simulator Workshop.
 • Anstehende ereignisse in Heringsdorf.
 • Ont i leder och muskler corona.
 • GT hallon.
 • Klibbal växtplats.
 • Sölden liftkort.
 • Julklappstips morföräldrar.
 • Köttkvarn nordpost.