Home

Arbeta med hbtq i skolan

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering MUC

 1. Stödmaterial för bättre skolmiljö för unga hbtq-ungdomar. Vi erbjuder stödmaterialet Öppna skolan till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck
 2. Denna uppsats ämnar ge svar på och belysa olika fasetter av arbetet med HBTQ-frågor i den svenska grundskolan F-6, samt fritidshem. De undersökningsfrågor jag valt att söka svar på fokuserar på i vilken utsträckning det arbetar med HBTQ-frågor, hur pedagoger arbetar med HBTQ-frågor och vilka utmaningar de möter.
 3. Lärarnas Riksförbund har i flera år lyft hbtq-frågor ur skolans och lärarnas synvinkel. Här bloggas det om hbtq i skolan och klassrummet, utifrån egna erfarenheter. Det öppna klassrummet är också ett nätverk för lärare och studie- och yrkesvägledare som definierar sig som en del av hbtq-rörelsen, och för medlemmar som är engagerade i frågorna
 4. En av de statliga myndigheterna som arbetar med hbtq-frågor i skolan är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf. Den gav under 2015 ut ett nytt normkritiskt utbildningsmaterial, »Öppna skolan«, om hbtq-frågor för skolor
 5. Det är ett stödmaterial som vänder sig till lärare och annan skolpersonal som vill öka kunskapen om hbtq-frågor och skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar. Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet och fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck
 6. PANELSAMTAL OM ATT ARBETA MED NORMER I SKOLANInspelat på Skolforum den 26 oktober 2015.MedverkandeSandra Dahlén, utbildare och föreläsareOla Nilsson, projekt..
 7. Lärarförbundet arbetar för att alla homosexuella, bisexuella, transpersoner eller personer med queera uttryck och identiteter ska kunna vara öppna på sina arbetsplatser. Vi menar att det inte är acceptabelt att HBTQ-personers hälsa är sämre än andras

År 2016 blev Tullgårdsskolan hbtq-certifierad via RFSL. Genom att hbtq-certifiera en verksamhet får vi verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen

Landets kommuner har fått svara på frågor och visa hur man hanterat hbtq-arbetet inom skolan, den kommunala verksamheten, vilka utbildningsinsatser som gjorts, hur kommunens hbtq-infrastruktur ser ut, hur hbtq-personer är utsatt för hatbrott och slutligen hur attityden till hbtq-personer är inom kommunen. Med betyg upp till 5 i varje kategori har så ett snittbetyg räknats fram hos kommunerna Blog. March 30, 2021. 3 online classroom games to energize your class; March 30, 2021. 3 ways to use video flashcards to engage students and support learnin Öppna skolan! är ett stödmaterial framtaget särskilt för att ge skolpersonal red-skap att skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Det är vår förhoppning att materialet ska bidra till att höja kompetensen kring hbtq-frågor inom skolan och fungera som inspiration och motivation för det dagliga arbetet mot diskrimi

arbetat med att inkludera ett hbtq-perspektiv. Målgruppen för denna skrift är personal som är ansvarig för hbtq-frågor socialtjänst och skola har ibland visat ett icke professionellt bemötande där unga människor känt sig kränkta eller diskriminerade [2] kunskap om unga hbtq-personers livsvillkor och hur skolan kan bli en trygg plats för alla unga att vistas på genom föreläsningar, spridning av stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7‒9 och gymnasiet och framtagande av ett kompletterande material med unga hbtq-personers röster om främjande faktorer skolan Skapa långsiktig struktur för arbetet. För att arbetet med att stärka tryggheten för hbtq-personer ska ge verklig effekt behöver frågorna ingå i det ordinarie arbetet. Gör inte bara en temadag och se till att all skolpersonal blir delaktiga i arbetet.

Det öppna klassrummet · Lärarnas Riksförbun

 1. Ung, hbtq och arbetslös? Att främja unga hbtq-personers etablering i arbetslivet. Nya studier visar att unga hbtq-personer har svårare att etablera sig i arbetslivet än unga generellt. Varför ser det ut så och vad behövs för förändring
 2. sstart med allt vad det innebär, nya elever att lära känna och - för
 3. HBTQ-frågor i skolan: En studie om pedagogers kunskap, förhållningssätt och arbetssätt. De undersökningsfrågor jag valt att söka svar på fokuserar på i vilken utsträckning det arbetar med HBTQ-frågor, hur pedagoger arbetar med HBTQ-frågor och vilka utmaningar de möter
 4. Inom skolans samlade uppdrag om kunskaper och värden skaalla elever ges likvärdiga möjligheter till lärande och utveckling.Skollagen och läroplanerna anger r..

HBTQ-certifierad skola Certifieringen innebär att vi på skolan arbetar aktivt och medvetet kring frågor om allas rätt till sina egna livsval. Vi använder diskrimineringsgrunderna som basen för vårt arbete med elever och personal Skolan måste arbeta med hbt-frågor. Låt unga hbt-personer känna tryggheten att vara öppna så att de kan koncentrera sig på det de är i skolan för att göra - nämligen att utbilda sig. Det skriver Jenny Edberg och Marcus Sköld, Öppna Moderater (Moderaternas hbt-förbund) Jämställdhet och hbtq i skolan (docx, 57 kB) Jämställdhet och hbtq i skolan (pdf, 99 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att utreda ett inrättande av en kvalitetsmärkning av läromedel som är utformade i enlighet med läroplanernas värdegrund och tillkännager detta för regeringen

Skör trygghet för hbtq-elever Lärare

 1. ering, och att offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska gälla på alla skolor • Att elevhälsan arbetar förebyggande med hbtq+frågor för att
 2. Arbeta med värdegrund i skolan Nyhet HBTQ , mobbning, mobbning Han har intresserat sig mycket för skolans övergripande uppdrag om värdegrundsarbete och har erfarenhet av att arbeta med.
 3. Örebro kommun ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Kommunen ska uppfattas som trygg och välkomnande för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att nå dit förutsätts bland annat ett aktivt och systematiskt arbete för säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och.
 4. ering Regler för förskolan och skolan Detta är en lättläst sammanfattning . av diskri

Onlinekurs Att Motverka Rasism I Förskolan Och Skolan. De senaste 5 åren har datorerna sjunkit i pris med 70 % och antalet människor som tagit sig ur fattigdomen och som fått ett drägligt liv med el, telefoner och datorer har ökat radikalt tack vare globaliseringen och ekonomiska avregleringar, så vi får vara glada om vi befinner oss på 20 i topp om 5 år I artikeln Skör trygghet för hbtq-elever (Lärarnas tidning 160304) kan du läsa mer om varför skolan bör arbeta med normkritik och HBTQ. I en presentation på Slideshare, HBTQ i skolan , har vi sammanfattat våra intryck från en föreläsning av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), 2015-12-02

barn och ungdomar med hbtq-föräldrar blivit be-mötta i det offentliga tidigare. Därför fokuserar stu-dien särskilt på barnens och ungdomars erfarenhe-ter från skolan och hur skolan hanterar frågor om olika familjer. Vår målsättning är en ökad förståelse för hur bar-nen och ungdomarna upplever skolans attityder til Han arbetar i dagsläget med verksamhet som riktar sig till unga transpersoner samt med projektet Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Isander Freiman är socionom som har arbetat som projektledare och handledare inom HBTQkojan.se - ett nätbaserat mentorsstöd för unga hbtq-personer Hbtq-undervisning - snart i skolorna. Stockholms stad ska utforma ett hbtq-program och har budgeterat åtta miljoner för utbildningsstarten i grundskolan

Stödmaterial om hbtq-frågor - Skolvärlde

Hbtq, normer & makt: Ett webbaserat normkritiskt material för skolan, Forum för levande historia (2015) BRYT ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, Forum för levande historia och RFSL ungdom (2011) Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring, Bromseth mfl. (2010 Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. Som homosexuell blir man kär i och attraherad av personer av samma kön som en själv

Exempelsamling med hbtq-arbete från verksamheter . I rapporten Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter - Förutsättningar och exempel finns exempel på hur man arbetar med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting Därför fortsätter vi arbeta för ett öppet och liberalt samhälle där alla har samma möjligheter. Vårt mål är enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person. SKOLAN SKA VARA EN FRIZON. Unga hbtq-personer har rätt att gå i en skola där de möts av respekt och får möjlighet att visa sig som den de är Utgiven av LSU i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund (Mimmi Thorneus), Sveriges elevråd - SVEA (Tomas Hultman), Sveriges Elevkårer (Linn Svansbo, Dina Oetterli och Agnes Skyman), Ung Minoritet (Veera Jokirinne), Sveriges unga muslimer (Rashid Musa) och Ungdom mot Rasism (Isabella Andersson) 6 LEKTIONSUPPLÄGG FÖR ATT ARBETA MED Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg plats av hbtqi-ungdomar. Hbtqi-personer uppger även i större utsträckning än andra känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor och inte minst till samhällsinstitutioner

Panelsamtal om att arbeta med normer och hbtq i skolan

Skolan är HBTQ-certifierad sedan 2016. Vi som arbetar här går med glädje till jobbet. Hos oss arbetar vi i team med fritidspedagoger, förskollärare och lärare. Här får undervisningen och dess utveckling ta plats, då vi ser till hela skoldagen. Vi arbetar i starka arbetslag med kollegialt lärande i fokus Arbeta med värdegrund i skolan HBTQ, mobbning, mobbning på nätet, droger, tobak och alkohol och hållbarhetsfrågor kopplat till mänskliga rättigheter, klimat & miljö Varför HBTQ- tema? Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag att aktivt främja jämställdhet och motverka kränkningar. I skollagen Lgr 11, 1.kap 5 § står det att Utbildningen ska utformas. Det här materialet är tänkt att vara en inspiration för dig som vill arbeta med att utveckla barn kunskap om barns rättigheter. Målet är att kunskapen om Barnkonventionen ska öka och att varje barn ska få arbeta med sina rättigheter på ett begripligt sätt. Förskola - Årskurs 3; 30 min - 10 timmar; Ladda ner grati 30 och 31/10 håller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF föredrag och workshops för skolpersonal på Teleborg centrum skolan och Ryssbygymnasiet för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer

Göteborgs Stads HBTQ-råd Protokoll 2018-09-14 Göteborgs Stads HBTQ-råd Längst har arbetet pågått inom skola och förskola med särskilt fokus på förskolan. Stadsdelen har vad gäller förskolorna arbetat länge med jämställdhet och normkritik och även tagit fram en diplomeringsmodell Skolan ska vara hbtq-inkluderande, Där ligger sedan 1985 Harvey Milk High School, som riktar sig främst, men inte bara, till elever med hbtq-identitet. Så arbetar vi En hbtq-diplomering innebär att deltagarna arbetar aktivt med den egna enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete och tar fram en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet. Det innebär också ett aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö och ett respektfullt och professionellt bemötande. I samarbete med RFSL och AD

Denna uppsats ämnar ge svar på och belysa olika fasetter av arbetet med HBTQ-frågor i den svenska grundskolan F-6, samt fritidshem. De undersökningsfrågor jag valt att söka svar på fokuserar på i. Förberedelser i skolan . Förberedelser i hemmet Nu har vi haft utvecklingssamtal och arbetar med våra överenskommelser. /16 ser vi att det är viktigt att fortsätta arbeta medvetet för att bibehålla och fortsätta utveckla vårt arbete med HBTQ

Behöver din skola ett kunskapslyft kring HBTQI-frågor? ️‍ ️‍⚧ Wes... t Pride arbetar året runt med att utbilda skolor och erbjuder digitala utbildningar i grundläggande HBTQI-kunskap, bemötande och inkludering. Under 2020 utbildade vi över 400 lärare och annan skolpersonal, samt utbildade över 7000 elever. Skolan har i uppdrag att arbeta med normer, HBTQI. Dessutom påpekar nämnden att skolan redan i dag måste arbeta med värdegrundsfrågor, skriver Norrländska Socialdemokraten. Kommunstyrelsen kan riva upp beslutet. Hbtq är ett samlingsnamn.

HBTQ och Lärarförbundet Lärarförbunde

håll kring hur man i skolan, i klassen och på individnivå kan arbeta med delaktighet med modellen som utgångspunkt och stöd. Skriften kan läsas självständigt eller tillsammans med FoU-skriften. Arbetet med skriften har inneburit en utveckling och anpassning av modellen och några begrepp har förtydligats Genom det främjande och förebyggande arbetet kan du som arbetar i skolan bidra till barns- och elevers kunskap om sina rättigheter och att de lär sig att sätta ord på känslor och upplevelser. I frågan om jämställdhet kan det exempelvis handla om att stärka elevernas förmåga att värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever Under de senaste veckorna har vi arbetat med yrken. Vi började temat med att gemensamt göra en tankekarta om yrken där olika expertord fanns. Våra expertord är: Yrke, lön, inkomst, arbetsuppgift, arbetsplats, arbetsredskap, utbildning, kund, brukare, närområde, samhälle och samhällsfunktioner. Därefter fick eleverna själva göra en tankekarta skola eller personalgrupp som bestämmer och i detalj planerar hur man vill arbeta för bra mat och måltider i skolan. Ta vara på den värdefulla resurs måltiderna är. Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Systematiskt kvalitetsarbete I skollagen finns krav på att varje huvudman oc

hbtq Tullgårdsskolan - Stockhol

skolor själva kan använda sig av. Underlagen visar att medvetenheten om våld ökar och acceptansen för kränkande beteenden minskar. Det våldsföre-byggande arbetet på skolorna har ägts av dem själva, men har förutom stöd från oss på MÄN även samordnats av strateger utanför skolorna. Dessa ha Arbetet med hbtq-frågor måste lyftas. Här finns många utmaningar att arbeta med: om bemötandet i skolan och om diskriminering på jobbet Jenny Edvardsson: Så kan du arbeta med skönlitterära böcker i undervisningen. SKOLPORTENS EXPERTPANEL. Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, tipsar om böcker som passar att läsa, och arbeta med, tillsammans med eleverna Hur pedagoger i skolan arbetar med barn som har diagnosen ADHD How educators in schools work with children with ADHD Elin Göransson Lärarexamen 210 hp Examinator: Johan Dahlbeck Barn och ungdomsvetenskap Handledare: Åse Piltz 2013 . 1 . 2 Sammanfattning Uppsatsen.

På Skolverkets hemsida hittar du stöd som riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet. Materialet består av konkreta övningar med hänvisningar till olika kunskapsunderlag. Övningarna är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör tobak Att skapa arbetsro i ett klassrum kan ibland vara en utmaning och att dessutom få alla elever delaktiga och känna ansvar, ännu en utmaning. Vi ska utgå från att alla elever kan och vill ta ansvar enlig vår läroplan men också förbereda dem för delaktighet och medansvar, rättigheter och skyldigheter. Arbetsro för mig behöver inte alltid betyda att det är knäpptyst utan ofta.

Certifieringen innebär att personalen har en ökad kunskap om HBTQ, samhällsnormer samt vilka konsekvenser dessa normer har för hälsa och livskvalitet hos HBTQ - personer. Förskolan strävar efter att ha ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta främjande med en öppen och inkluderande miljö och ett välkomnande bemötande utifrån HBTQ - perspektiv Arbetet med att bestämma upplägg, välja vilken eller vilka kulturaktörer de vill arbeta med sker i de allra flesta fall i början av höstterminen då skolorna vet hur stort bidrag de får. Med inlägget vill Kulan ge kulturaktörer en uppfattning om hur de kan tänka när de berättar om vad de erbjuder Specialpedagogen/specialläraren, som arbetar med eleven, brukar kunna avgöra om elevens svårigheter med läsningen hänger samman med att eleven har en funktionsnedsättning. Exempel på funktionsnedsättningar, som kan medföra läsnedsättning, är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, synnedsättning, rörelsehinder skola för hbtq-personer. Myndigheten för ungdoms- och . civilsamhällesfrågor (MUCF) har fortsatt i uppdrag att genomföra . insatser för en öppen och inklu-derande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Mötesplatser för unga hbtq-personer. I augusti 2019 fick MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna. att skapa mötesplatser för. I de skolor där man arbetar med EQ arbetar man utifrån ett material för undervisning, EQ i skolan, med en utvecklingsmetod som kallas EQ-trappan och har formulerats av Bodil Wennberg. EQ-trappan innebär att man arbetar med att utvecklas emotionellt i fem steg

Lärlabbet: Sex och samlevnad - normer och hbtq UR Pla

Katrineholms kommun har sedan 2010 arbetat systematiskt med jämställdhet i allt från planering och genomförande, till uppföljning i samband med delårsrapporter samt årsredovisningar. HBTQ har under de senaste åren också haft en central plats i kommunens arbete och så kommer det att förbli Dans i skolan. Kulturskolan erbjuder nu kostnadsfritt dans i skolan för årskurs 1-2 under ledning av danslärare. Genom dansen skapas förståelse, nyfikenhet, kunskap och glädje. Den som dansar lär känna sig själv och sin kropp men även personerna man dansar tillsammans med Elever och personal på Örtagårdskolan arbetar sedan höstterminens början aktivt med Allas lika värde. Ett värdegrundsarbete som skolan bedriver genom Skapande skola och tillsammans med Drömmarnas hus.Arbetet ska resultera i en utställning där elevernas röster gör sig hörda genom olika kulturuttryck Genom hbtq-certifieringen får medarbetarna verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus är hbtq-personers livsvillkor och normer i samhället Boken vänder sig till dig som arbetar inom skolan, från förskoleklass till årskurs 6. Aktuell kunskap och konkreta metoder varvas med intervjuer, fördjupningsförslag och diskussionsfrågor att arbeta vidare med. Om författarna. Edward Summanen är socionom och genusvetare

Dialekter i skolan Institutet för språk och folkminnen 3 Välkommen att ta del av vårt undervisningsmaterial! Detta material är ett komplement till de dialektinspelningar med transkriptioner du finner p Dokument från webbinarier kring att arbeta digitalt med skolan Skolwebbinariestudion Foto: Lars Lundqvist . Här finns material för dig som vill skapa och utveckla digitala lärresurser (DLR) för skolan. Materialet består av videos och presentationer som visats på Skolwebbinarier under våren 2020 Läs om hur måltidsavdelningen arbetar med maten som serveras i våra förskolor och skolor. Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider, nyttig mat och möjlighet att påverka måltidsupplevelsen, tror vi är viktigt för att främja goda matvanor

I oktober anordnade Film i Västerbotten tillsammans med Svenska Filminstitutet en inspirationsdag, Film i skolan Dagen. Vi har pratat med filmkonsulenten Johan Lundkvist och filmpedagogen Sofia Josephson som varit med och anordnat dagen om hur man kan arbeta med film i skolan och får användbara tips för att komma igång HBTQ i skolan 1. HBTQ i skolan Sammanfattning av konferensen HBTQ i skolan, MUCF 20151202 Elevhälsan Maria Åsberg, bibliotekarie Nacka gymnasium 20160126 2. Normkritik = att synliggöra och ifrågasätta normer och maktstrukturer i samhället Normer påverkar oss etnicitet, sexualitet, kön, religion, ålder mfl 2. HBTQ-certifiera skolhälsan. Certifieringen lägger en kunskapsgrund för de anställda, och i slutändan tillsätts en arbetsgrupp som jobbar med dessa frågor långsiktigt. Det kan stärka förtroendet för elevhälsan hos HBTQ-personer, om de blir bemötta av någon som förstår

Här är skolan som hbtq-certifierats. I lärares språk får eleverna kön. Detta och mycket annat har personalen på Grillska gymnasiet fått syn på när de drillats i normkritik. Nu stoltserar de med en regnbågsflagga på entrédörren, när skolan har blivit hbtq-certifierad. Text Abstract (Swedish) Irina Schmitt och Malena Gustavson medverkade i det europeiska forskningsprojektet Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige (2009 - 2011) och har i en jämförande studie undersökt erfarenheter av familjenormer och homofobi i skolan Arbetet utgår från skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Elevhälsan är en HBTQ-certifierad verksamhet vilket innebär att vi har goda kunskaper i HBTQ-frågor. HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuell, bisexuella, transpersoner och queer. Mer information om HBTQ finns på rfsl.se

Se hur hbtq-vänlig din kommun är! - Q

ende på förhand. Det som händer inom idrotten hänger nära samman med informanternas situation i skolan, på bostadsorten eller i hemmet. Detta får inverkan på till exempel informanternas möjligheter att delta i idrott. Det finns få öppna hbtq-personer inom idrotten som kan fungera som före-bilder för informanterna För oss handlar det bland annat om att vara med och sprida kunskap om hbtq i kulturlivet, men också att hbtq-perspektiv finns med i vår samlade bidragsgivning. Hbtq- perspektivet ingår som ett av de områden vi bedömer när vi får in ansökningar. Lär mer om vårt uppdrag inom hbtq i kulture

Prideflaggor uppbrända på skolor i Norrköping – QX

Arbeta med HBTQ mer i skolan by Rebecka Wärnlun

Göteborgs Rättighetscenters jurist utifrån att GRC haft kontakt med flera unga hbtq-personer som upplevt sig ha blivit utsatta för trakasserier på bland annat skolor i Göteborgs Stad. Anna-Carin Jansson bjöd in GRC för samtal direkt med rådet på rådsmötet 3 maj. GRC har meddelat att de avser att komma arbetar praktiskt med den. Min förhoppning är att ge i kunskap i begreppet värdegrund samt ge praktiska övningar att arbeta med. 1.1 Syfte och frågeställningar . Syftet med denna studie var att undersöka begreppet värdegrund och hur en skola arbetar med värdegrunden. Följande frågor sökte jag svar på: 1 Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden Förslag på frågor att arbeta med i Fyra hörn: Vilket är det största hindret för en jämställd förskola/skola? 1. Brist på kunskap, kompetens 2. Brist på tid för att arbeta med frågan 3. Våra värderingar 4. Öppet hörn för egna förslag Vilket är ett bra sätt att arbeta mot diskriminering av sexuell läggning? 1

Pernilla om HBTQ i skolan - Pedagog Malm

HBTQ på tapeten 24 juli 2018, Lokaltidningen STO I fredags var det dags för den första HBTQ-festivalen i STO-regionens historia och i nuläget arbetar samtliga kommuner med frågor kopplade till inkludering. Färgglada flaggor fladdrar i vinden i Kulturhusparken i Stenungsund. Läs mer.. Vi stödjer skolor i arbetet med hälsa. Hälsa och lärande går hand i hand - det vet vi. Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt verktyg som stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Materialet är utvecklat av experter och forskare på området hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm Skolorna arbetar med elevers psykiska hälsa på såväl organisations- som individnivå. På organisationsnivå handlar det ofta om skolövergripande aktiviteter såsom hälsodagar som bland annat uppmärksammar psykisk hälsa. I arbetet på individnivå är skolans

Ibland kan man vara rätt ensa m läsare av ungdomsböcker om man utgår från den egna skola n. Intresset för cirkeln var stort och många gick med. Idag är det över 1000 medlemmar. Många är med för att få tips på böcker och idéer på hur man kan arbeta med dem men en del är också med och läser och samtalar om de böcker vi valt ut Hbtq Visa undersidor till Hbtq. Hbtq mer information; Hbtq boktips; Hbtq filmtips; Hbtq länkar; Hbtq ordlist Hbtq-frågor ska prioriteras i bidragsgivningen som helhet, men varje enskild ansökan som får stöd från oss behöver inte ha fokus på hbtq. Vi har också regelbundna möten med de andra myndigheterna som har ett särskilt ansvar för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter i samhället, liksom med RFSL, RFSL Ungdom och. Skolorna har lyckats med att ringa in vissa riskområden som de sedan valt att arbeta vidare med. Detta är t.ex., rastverksamhet, föräldrasamverkan i samband med elevers höga frånvaro, nätmobbing, samt ett hälsoarbete för att motverka övervikt hos elever. Vidare arbetas det med värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner osv

Enighet vid Pridefestivalens debatt – QX

Utbildning ska hjälpa skolpersonal stötta hbtq-elever

Det finns ett strukturerat arbete med att förebygga säkerhetshot och i det arbetet ingår krisplanering och övningar i krishantering. Alla skolor tränar utrymning och alla skolor har ett skalskydd, menar utbildningsförvaltningen och säger samtidigt att brandskyddskompetensen är hög och att bränder förekommer mycket sällan Välkommen med din intresseanmälan. Vi tar emot intresseanmälan från dig som vill arbeta som timvikarie inom förskola, skola, fritidshem samt fritidsgård. Arbetet som timvikarie kräver stor flexibilitet, initiativförmåga och ansvar. Du måste ha fyllt 18 år. Vi söker främst dig med utbildning och/eller erfarenhet inom barnomsorg/skola

Bibliotek | Vasa RealÅsa folkhögskola — åsa folkhögskola är känd för sitt goda kökNormkritik, vad är det? vad är det?Dagens Samhälle

En jämställd förskola och skola - hur kan vi nå dit? Det här är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Här kan du ta del a -Jag har jobbat med skolans jämställdhetsuppdrag i över 10 år och har därför både metoder och en stark erfarenhet av hur vi kan levandegöra jämställdhetsarbetet i skolan. Skolforum är en mötesplats för många lärare och pedagoger vilket även gör det till en bra plattform att sprida motivation och kunskap för att levandegöra jämställldhetsuppdraget Metoden går ut på att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de båda lovar att vara tobaksfria - och tillsammans följer upp och stöttar varandra. I Uppsala län har Hälsoäventyret arbetat aktivt med denna metod sedan år 2011 och varit ett upattat stöd på skolor runt om i länet Sida 1 (2) Datum 2019-04-08 Referens Svar på motion om hbtq-certifiering av alla skolor i Ånge kommun Motionären yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att: Att all skolpersonal i Ånge kommun genomgår RFSL:s HBTQ-certifiering och Att skolornas arbete för att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer prioriteras och följs upp på kommunal nivå Det här är ett bra jobb för dig som vill prova på att arbeta inom förskolan och grundskolan eller arbeta i mindre omfattning, till exempel under din studietid eller när du har blivit pensionär. Här bestämmer du själv när du kan arbeta och hur mycket. Ansök via webben. Om det finns tjänster ute så hittar du dem på vår webbplats Arbeta med språkstörning i förskola och skola. Arbeta med språkstörning. i förskola och skola. Personal i förskola, skola. Arbeta med språkstörning i förskola och skola. © Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018. Ansvarig på SPSM: Pia-Lotta Sahlström. Text/författare: Ida Eriksson, Marika Habbe, Mia Walther, Annelie Westlund. Grafisk form: L.

 • Fillers innan graviditet.
 • Turism i Danmark.
 • Effektiv skatt.
 • Heroes of the Storm craft Wars.
 • Art Clinic, omdöme.
 • SRH Fernhochschule Riedlingen Jobs.
 • Inte utan min dotter film Stream.
 • Les Revenants hbo.
 • Kigali Norrsken.
 • Dator 13 tum mått.
 • Gott är bra.
 • Heter jättebra duga.
 • Muminmuggar värde Aftonbladet.
 • Handytarif Vergleich.
 • Routenberechnung Google.
 • Resan till Italien Film.
 • Bomull translate.
 • Best RAM for iMac 2020.
 • Dammfilter pump.
 • Bruno Mars Thats What I Like mp4 free Download.
 • Rock and Blue Beam.
 • Intranät Mölndal.
 • Presenter i trä.
 • Toom Baumarkt LED bilder.
 • School 2017 kaç bölüm.
 • Best selling gaming laptop 2018.
 • Sommarchansen McDonald's.
 • Zara Larsson English.
 • Mega charizard Y Shiny.
 • Bitcoin news.
 • Aquarium of the Pacific volunteer.
 • Sandbläster trä.
 • Airbnb London Erfahrungen.
 • Anna Nordqvist familj.
 • Frisör Tibro.
 • Hur är det att plugga sjuksköterska på distans.
 • Barnsäng med Madrass.
 • EGR kylare Volvo D4.
 • Is Alan Walker swedish.
 • Kinderarzt Kirchheim Teck altes Haus.
 • Blå Band Nudlar.