Home

Intressentmodellen kommun

Intressentmodellen - Wikipedi

Intressentmodellen - Astraka

 1. Den teoretiska referensram som studien utgått ifrån är intressentmodellen inom ramen för budgetens olika syften och med fokus på effektivitet. Det är många som är delaktiga i den kontinuerliga budgetprocessen i Uppsala kommun
 2. klara lagar och regler att följa. I intressentmodellen som används för organisationer kan man se att kärnan är företaget, eller organisationens ledning. Runt kärnan finns intressenter såsom anställda, myndigheter, ägare, staten, kommun, leverantörer, kunder, finansiärer och fackföreningar
 3. Enligt intressentmodellen ställs motstridiga krav på företaget och konflikter hotar hela tiden företagets överlevnad. Men eftersom intressenterna är beroende av att samarbetet inom företaget fortsätter, har de intresse av att konflikterna på något sätt utjämnas. Företagsledaren blir en förhandlare och en medlare i konflikter
 4. utgick från tre huvudteorier, Intressentmodellen, Agentteorin, Moral Hazard och ett antal underbyggande modeller ämnade för förbättrande åtgärder. Utifrån dessa teorier utformade vi intervjuteman för våra semistrukturerade intervjuer, totalt utförde ti

Intressentmodellen: Bästa sättet för att identifiera dina

 1. Intressentmodellen (ursprunglig respektive omtolkad) Stakeholder theory utvecklades av Chester I. Barnard 1938. I modellen, som på svenska kallas intressentmodellen, måste en företagsledning tillfredsställa intressenter som ägare, anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartners, stat och kommun m.fl
 2. I intressentmodellen förklaras den kontinuerliga existensen av ett företag där finns det utrymme för andra intressenter än ägarna, som anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartners, stat och kommun m.fl ; Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens.
 3. En projektmodell används för att styra ett projekt på ett specifikt sätt. Hitta vilken modell som passar just ditt projekt
 4. Intressentmodellen. Ett företag har i huvudsak dessa intressenter: Ägare. Anställda. Företagsledning. Leverantörer. Kunder. Långivare. Stat och kommun
 5. I intressentmodellen förklaras den kontinuerliga existensen av ett företag där finns det utrymme för andra intressenter än ägarna, som anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartners, stat och kommun m.fl ; Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett.

Intressentmodellen - expowera

I en intressentmodell beskrivs verksamhetens relation mot sin omvärld — de som ställer krav på oss och de som vi ställer krav på. Intressentmodellen är en viktig del av ledningssystemet, då du här kan tydliggöra de krav som måste uppfyllas gentemot omvärlden Uppsatsens titel: Attityder till och kunskaper om den kommunala revisionen Seminariedatum: 2005-06-03 Ämne/kurs: Redovisning/FEK 591 Författare: Malin Fredin och Marie Nordström Handledare: Mikael Hellström Nilsson och Ulf Ramberg Kommun: Ängelholms kommun Fem nyckelord: kommunal, revision, attityd, kunskap, förtroendevald revisor Syfte: Vårt syfte är att klarlägga attityder till och. Uppsatsens titel: Attityder till och kunskaper om den kommunala revisionen Seminariedatum: 2005-06-03 Ämne/kurs: Redovisning/FEK 591 Författare: Malin Fredin och Marie Nordström Handledare: Mikael Hellström Nilsson och Ulf Ramberg Kommun: Ängelholms kommun Fem nyckelord: kommunal, revision, attityd, kunskap, förtroendevald revisor Syfte: Vårt syfte är att klarlägga attityder till och kunskaper om den kommunala revisionen utifrån de granskades, fullmäktigeledamöternas och medias. Lär dig mer om intressentmodellen och ladda hem mallar här: https://www.astrakan.se/intressentmodellen/ Intressentmodellen hjälper dig i samband med projekt. Slutligen har intressentmodellen använts för att erhålla en förståelse för intressenternas perspektivochförståelseförkonsekvensernafördenlångsiktigahållbarhetenförsmåskalig vattenkraft. Slutsats: I Sverige finns det flera vattenkraftverk som förvaltas som helägda tillgångar till aktiebolag

2.1 Intressentmodellen 5 2.2 Branding - byggandet av ett varumärke 6 2.3 Organisationsvarumärke 6 2.4 Platsvarumärke 7 Kommunen har visat framgångar när det kommer till sitt . 2 : hållbarhetsarbete (Växjö Kommun, 2018). Kommunen har minskat sina koldioxidutsläp Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie av Lunds kommun granska hur svenska kommuner följer upp och utvärderar den äldrevård som drivs på entreprenad. Genom att lokalisera de delar av verksamheten som följs upp och kontrolleras kommer vi kunna föra en diskussion kring om det kan anses tillräckligt eller om kompletteringa Intressentmodellen. För att lyckas med affärs- och verksamhetsutveckling krävs rediga begrepp och en lämplig organisationsmodell. Vi anser att intressentmodellen är den mest flexibla och tydliga. Ambi Prospects intressentmodell bygger på den som Rehnman och Stymne tog fram för snart femtio år sedan Intressentmodellen och Porters femkraftsanalys. Intressentmodellen belyser de organisatoriska skillnaderna mellan att vara ett kommersiellt privatägt företag som Joint Academy, och att vara en statligt finansierad behandlingsmetod och kvalitetsregister. De största skillnaderna ligger i att Joint Academys ägare har e Resultatet av studien kommer från en flerfallstudie där fyra kommuner av olika storlek och två representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deltog. Genom semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt för att samla in empiriska data har många utmaningar framkommit, främst relaterade till organisatoriska aspekter

Tobias Löfgren 86041 Intressentmodellen = Modellen har tio st affärsideér: Ägare, Facket, Kunder, Leverantörer, Media, Stat och kommun, Långivare, Opinionsbildare, Konkurrenter och Anställda. Vanemässiga köp = Företaget måste vara enkla och kunna repeteras med deras budskap Uppsatsens teoretiska referensram bygger på intressentmodellen. De intressentgrupper som valts ut av författaren är ägare och ledning, stat och kommun, kreditgivare och revisorer. Urvalet gjordes utifrån vilka intressenter författaren ansåg påverkas mest av slopandet av revisionsplikten

2 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under senare år har stark kritik många gånger riktats mot företag på grund av händelser som lyft fram sociala och etiska problem Intressentmodellen . Företaget. Aktieägare. Kunder. Långivare. Stat/kommun. Leverantörer. Anställda. Konkurrenter. Redovisning och kalkylering ht 201 Intressentmodellen . Intressentmodellen, ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intresse av ett företag eller en organisation. Stat och kommun - Tillhandahåller exempelvis offentligfinansierad infrastruktur, angelägna om att medborgare får arbete,. Intressentmodellen hjälper dig reda ut vilka som du behöver kommunciera med Vad är en kommunikationsplan? Kommunikationsplanen beskriver de kommunikationsaktiviteter som ska säkerställa att alla intressenter fortlöpande är tillräckligt väl informerade

Intressentmodellen identifierar våra intressenters krav och behov. I en grafisk intressentmodell så kan exempelvis verksamheten sättas i mitten med en relation mot de är som påverkar eller påverkas av verksamheten. De som har något sorts intresse av det objekt man placerat i mitten blir då objektets intressenter ; Intressentmodellen - Astrak Intressentmodellen Företagets mål: Att överleva på lång sikt genom att ge intressenterna tillräckligt stora ersättningar (vinst) för att de ska kvarstå som intressenter. Samhällsintressenter Stat & kommun Produktintressenter Kunder & leverantörer Individintressenter Ledning & anställda FÖRETAG Ekonomiska intressenter Långivare & ägar Intressentmodellen Ett av de viktigaste bidragen i systemperspektivet u00e4r den su00e5. CSR och hållbart företagande. 7164-894-5 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu. PPT Intressenter och affärsidéer. Intressentmodellen | Sammanfattning - Studienet.se. 9789147127986 by Smakprov Media AB - issuu. Vilka är företagets viktigaste.

 1. Nu har sedan några decennier andra tankemodeller börjat växa, tex den som kallas intressentmodellen där företagen ses som en del av ett nätverk av intressenter. Utifrån dessa tankemodeller växer företagens behov av att ta socialt ansvar, dvs utanför själva företaget
 2. Exempel - Kommun; Exempel - Informationsmodell; Exempel - Smidesbolaget; Exempel - Arkivredovisning; Exempel - Vårdcentralen; Handbok - Risk- och händelseanalys med 2c8; Exempel - Lugnets äldreomsorg; Kundexempel - Myndigheten för delaktighet; Exempel - Socialförvaltning; Sundbybergs stad; Modellarkivet. Efterlys modell till modellarkive
 3. ska med 5%
 4. På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar du behöver för att klara dina tentor med bättre bety
 5. 7164-894-5 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu. Redovisning kapitel 1 Intressentmodellen by Victoria Axelsson. Effective CSR Plans: 5 Elements : Gordie's Business Blog. Vad är Intressenter I Ett Företag. 9789147127986 by Smakprov Media AB - issuu
 6. med hjälp av intressentmodellen (se figur 2.1). Intressenterna kan delas in i dels interna intressenter, vilka avser företagsledning, anställda och investerare, dels externa intressenter, vilka omfattas av stat och kommun, långivare, kunder samt leverantörer (Thomasson et al. 2005, s. 16)

yrkesvägledare som är helt ensamma i sin yrkesroll i hela organisationen. Små kommuner har även andra förutsättningar än större kommuner. De har ofta begränsat ekonomiskt handlingsutrymme, begränsad arbetsmarknad och ingen egen gymnasieskola. Många kommuner är också avfolkningskommuner med krympande elevantal och många äldr Intressentmodellen exempel. Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] Intressenterna har alla olika mål Staten - Kommun - Landsting Dessa verksamheter betalas med skattemedel. Intressentmodellen ! Ägaren - Anställda - Kunder - Leverantörer - Banken - Samhället. ERGONOMI. Musarm och gamnacke! Att sitta på kontor och sitta långa stunder framför datorn är tröttsamt Marknadsföring sammanfattning FÖRELÄ Sning 2 Redovisning FÖRELÄ Sning 4 Redovisning FÖRELÄ Sning 5 Ekonomistyrning FÖRELÄ Sning 1 och Intro Tentaplugg - Sammanfattning Retail Management: Plats- och affärsrelatione

Intressentmodellen: vilka aktörer hat intresse av måluppfyllelse? - ägare, kunder, stat/kommun, anställda, lobby, leverantörer, långivare mfl Målkonflikter: finns det Mål vs Samhällsansvar: ska vi ha etiska mål också och inte bara ekonomiska, ex Corporate Social Responsibility (CSR Stat och kommun Företagsledning FÖRETAGET deras organisationer Ägare Intressentmodellen - Exempel på företagets intressenter. Ägare Styrelse Företagsledning Ekonomistyrningens riktning T ex divisioner T ex funktioner T ex ansvarsenheter Ett vertikalt perspektiv på ekonomistyrning Denna studie består av en fallstudie av äldreomsorgen i Uppsala kommun med syfte att utreda hur delaktigheten och medvetenheten i budgetprocessen påverkar organisationens effektivitet. I en kommun. In theory of organizations the model of stakeholders (intressentmodellen) is used to analyse the stakeholders' aims within an organization. Stakeholders seek to control the decisions and actions of the organization. 4.3.4 Stockholms kommun och förvaltning. Karlstad kommun är den kommun som är populärast bland kommuner på Facebook. De har över 20 500 gillamarkeringar och många engagerar sig, skriver kommentarer och gillar inlägg och bilder (Karlstad kommuns facebooksida, https://www.facebook.com/karlstadskommun)

Intressentmodellen är en viktig del av ledningssystemet, då du här kan tydliggöra de krav som måste uppfyllas gentemot omvärlden . Intressentmodellen: Bästa sättet för att identifiera dina . Allt fler företag visar att de vill ta ansvar och bidra till hållbar utveckling (Weber & Marley, 2012) Nacka kommun har den näst högsta total arealen skyddad skogsmark inom en kilometer från tätorten av alla Sveriges kommuner, 1 606 hektar. intressentmodellen med start våren 2014 . Sammanfattningsvis Ökat engagemang och kunskap Politiker, kommundirektörer med på tåget

Intressentmodellen Identifierar intressenter -Interna och externa -Olika kopplingar till varandra Värderar intressenter -Maktförhållanden Partners Leverantörer Långivare Stat & Kommun Konkurrenter Företaget Anställda. Strategins olika ansikten Strategi som pla mailintervju med kommunen. Analys I detta kapitel har vi analyserat vårt empiriska material utifrån utvalda modeller såsom Intressentmodellen, Porters fem konkurrenskrafter och Performance Importance Matrix. Slutsats/Egna reflektioner: Här kommer vi att pressentera de slutsatser som uppkommit av analysen och knyta en återkoppling till syftet

En figur som visar intressentmodellen för ett företag. En stor cirkel i mitten representerar företaget och runt företaget finns sex mindre cirklar som symboliserar kunder, anställda, ägare, leverantörer, partners samt stat och kommun. Ytterst i figuren finns tr Start studying Redovisning (Philips frågor från boken). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Uppgift 2: Intressentmodellen (2 poäng) Det finns ett antal olika intressenter till ett företag. Intressentmodellen visar vilka dessa intressenter är samt hur beroendeförhållandet till företaget ser ut. Förklara vilka beroendeförhållanden som finns mellan: a) Kunder och Företaget (1P) b) Ägare och Företaget. (1P rare beskrivas som en slags intressentmodell, där så många olika intressenter som möjligt får komma till tals i olika skeden av processen6. Vi använder olika datainsamlings- och analysmetoder under olika faser av utvärde-ringsuppdraget. Första delen bestod främst av enkäter med både öppna och slutna frågor

Intressentmodellen - Unionpedi

 1. Intressentanalys (individer och aktörer som påverkas och påverkar projektet) 3. insamling över projektets omvärld genom till exempel en förstudie om sektorn och om situationen i det län/kommun, företag, organisation eller myndighet inom vilket projektet kommer att äga rum Tentamensproblem 5 -- Intressentanalys Fallbeskrivning: Musikförsäljning över nätet En skivaffär har.
 2. en 2004 vid Institutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap, avdelningen för ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet
 3. ska ju högre upp i pyramiden som man kommer

Allt fler intressenter - Affärsvärlde

INTRESSENTMODELL HYRESGÄST- OMBUD MEDARBETARE STYRELSEN KOMMUN RÅDGIVARE FIG 1. FIG.3 FIG 2. Förklaring av axlar: Intressenter har graderat betydelsen av väsentliga frågor mellan 1-10 men resultatet redovisas endast mellan 4-10 av utrymmesmässiga skäl. 74 | årsredovisning 2018 årsredovisning 2018 | 7 kommuner nÄringslivsklimat bygger pÅ bra samarbete - minaffÄrstv har det rÄtta verktyget de flesta experter är överens unik intressentmodell kommunicera direkt till lokalsamhÄllet vi kommer till er & visar hur det fungerar i praktiken - slÅ oss en signal vara. Intressentmodellen handlar mycket om att överheten förväntas lyssna, men i slutänden framför allt vara den självklara beslutsfattaren som alla andra har att vända sig till. Att den enkelt låter sig förenas med diktatur såväl som demokrati är ännu en av dess svagheter, och visar att fagert tal om fluffiga mål också kan släta över brutala övergrepp

Sammanfattning Rubrik Umeå, de stora företagens kommun? Bakgrund Företagsklimatet är under hösten 2011 omskrivet i Umeås lokala medier. En anledning till att företagsklimatet debatterats är den rikstäckande undersökningen Företagsklimat 2011 där Sveriges kommuner och landsting gjort en servicemätnin Sammanfattning: Uppsatsen är en fallstudie i Ekerö kommun och behandlar hur kommunen använder sig av nyckeltal. syftet har varit att kartlägga användandet av nyckeltal i Ekerö kommun och utifrån detta komma med förslag om hur man skulle kunna utveckla arbetet samt vilka nyckeltal som skulle kunna användas 1.3 Flens kommun Flen är en liten kommun i Sörmland med ungefär 16000 invånare och många av dem har sitt ur-sprung i andra länder. Fyra av tio invånare har utländsk bakgrund och i Flens skolor talas det över 30 olika språk (Rådh, 2011). Kommunen har cirka 1200 anställda och ett 60-tal av dem ar-

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Intressentmodellen består av en cirkel och runt denna är sex rektanglar utplacerade som visar intressenterna som företaget har en relation med. Pilar går åt båda håll mellan företaget och respektive rektangel. 1. Ägare 2. Kunder 3. Medarbetare 4. långivare 5. Stat och kommun 6. leverantörer 31 Färgfoto med nybakat matbröd av olika. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto

Projektmodell: Hur du använder en projektmodell 202

samhället. Detta kan beskrivas enligt figuren 5:1 företaget och dess intressenter (intressentmodellen) på sid 62. Ägarna som vill ha avkastning på det kapitalet de satsat. I småföretag är det ägaren, företagsledningen och anställda en och samma person. Företagsledning som bidrar med arbetsinsatser och vill ha lön, ocks Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] Intressenterna har alla olika mål. Det är inte bara ägaren som har ett mål och att organisationen är.

Intressentmodell 2c

Följande utvärdering av projektet Mejan Goes Hype sker på uppdrag av Nybro Kommun som även finansierat utvärderingen. Uppdragstagare är högskolan i Kalmar och men även av vad man faktiskt gjorde i projektet föll valet på intressentmodellen (Vedung, 2002) Wikipedia's Intressentmodellen as translated by GramTrans. Stat og kommune [2 ] - Tillhandahåller eksempeltvis offentligfinansieret infrastruktur , presserende om at borgere får arbejde, tager skat ut , kan have ansvaret for myndighedsudøvelse .. Inledningsvis presenterar vi Intressentmodellen och Agentteorin som liggertill grund för hur vi har resonerat kring; vad en effektiv ekobrottsbekämpning är, hur det börbedrivas och vilket syfte det tjänar samt vilka faktorer som kan förebygga ekonomiskbrottslighet.Efter genomförd studie, konstaterar vi att ekonomisk brottslighet är ett hot mot samhället ochindirekt drabbar alla. av så kallad intressentmodell, det vill säga det finns flera intressenter i själva SSPF-processen som berörs på olika sätt, det kan vara politiker, tjänstemän och brukare (Vedung 2007). Redovisning till BRÅ skulle varit inne vid årsskiftet 2014/15, men med anledning av att SSPF-arbetet av olika orsaker gått trögt, blev Ockelb unik intressentmodell MinAffärsTV har tagit fram en unik intressentmodell som direkt och i praktiken stimulerar till samarbete och ökad kommunikation. Modellen utgår från varje aktörs drivkrafter och reala nyttor

Intressentmodellen Tillgodose intressenternas mål (företaget: Kunder, ägare, opinionsgrupper, företagsledning, medarbetare och deras organisationer, stat och kommun, långivare, leverantörer Metoden för att samla in data bygger på befintlig litteratur och semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner på tre olika organisatoriska nivåer i äldreomsorgen i Uppsala kommun. Den teoretiska referensram som studien utgått ifrån är intressentmodellen inom ramen för budgetens olika syften och med fokus på effektivitet

Attityder till och kunskaper om den kommunala revisione

Ett viktigare bidrag av Rhenman var den så kallade intressentmodellen, (interaktion med intressenter använde även Barnard, i form av kunder, leverantörer, ägare, fackföreningar, opinionsbildare, stat, kommun MFL) och fått större fokus nu i och med CSR och externaliteter osv I Sverige betalas skatten till kommunen, regionen och staten som bestämmer vad pengarna ska användas till. Vårt samhälle är uppbyggt och styrs med hjälp av skattepengar. I kommunerna byggs och underhålls skolor, badhus, bibliotek och så vidare

Vad är en intressentmodell? - YouTub

kontrollen i kommuner utgörs av faktorerna ; aktivitete r, rapportsystem och ansvar . Resultatet visar på att de faktorer vi fått fram genom faktoranalysen tillsammans utgör en bra grund för vilka kontrollaktiviteter och hur utformningen bör vara i kommuner för att få ett bra internt kontrollsystem Förklara intressentmodellen. då olika intressenter ger bidrag till företagets verksamhet och vill ha ersättning i i fyra kategorier och åtta grupper: Individintressenter: företagsledning, anställda Samhällsintressenter: stad och kommun, övriga samhällsintressenter Ekonomiska intressenter: kreditgivare, ägare. Utvärdering (även evaluering, eng: evaluation) är en noggrann efterhandsbedömning av en verksamhet och dess resultat. En definition av utvärdering är noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela roll i praktiska beslutssituationer. [1

from AB Gavlegårdarna, Sandvikenhus AB, Gävle kommun, Sandviken kommun, Boverket, SABO and local authorities. Result & Conclusions: There is a great need for public housing companies when the municipality has a need of housing. The public housing has a tradition of social responsibility and is one of their basic purposes Intressentmodellen har sedan använts för att analysera empirin. Slutsats: Undersökningen visar på att de motiv som är av störst betydelse vid valet att ha kvar revision är; förtroendet för att räkenskaperna är korrekta, att nyttan för revisionen överstiger kostnaden för de samt att intressenter som företagsledare, ägare, långivare, stat och kommun väger in vid valet att ha kvar revision i företaget

tillförandet av intressentmodellen mest relevant. I projektet SGF innebär det att målgruppen vidgas och intressenterna blir förutom deltagarna i projektet även exempelvis användare, utförare och ansvariga beslutsfattare. Uppgiften blir att lyssna på de olika intressenterna oc Institutionen för ekonomi FEC 656 Examensarbete Våren 2006 Kontroll av intern kontroll - en jämförelse av små och stora kommuner Handledare: Författare Det är dags att ta sig an en ny tenta kring styrelseutbildningen. Vi har haft en tvådagars styrelseutbildning med Styrelseakademin för hela vår nya styrelse där vi lagt en ny plattform för struktu Organisationen som politik Fokus på styrning Makt är den viktigaste resursen Verkligheten kännetecknas av fördelning av knappa resurse o Intressentmodell o Projektgenomförande Grov aktivitetsplan Andra aktiviteter 2. Bakgrund 3. Sundbybergs stad 4 Kommunfakta: - Sveriges minsta kommun till ytan (9 km2) - Sveriges snabbast växande (ca. 49000 invånare, 2017-11-21) Nuläge 5 GIS-användare i staden ca.280 (15%) Befintliga GIS-system FBWebb, RX-Map, GeoBas, GeoMedia

kommun Övriga samhälls Samhällets intressenter Ekonomiska intressenter Produkt intressenter Intressentmodellen Företag. Företags mål och modeller • Vinstmaximeringsmodell • Företagsledarmodell. Med paketet säkerställer du att du följer kraven i standard SS-EN ISO 9001:2015. Du får verktygen för att upprätta ett ledningssystem från grunden, men också hjälp med att analysera ert ledningssystem och få en tydlig överblick på de eventuella åtgärder som behöver göras Intressentmodellen består av företaget i mitten med följande intressenter runt omkring. Stat/kommun, leverantörer, kunder, konkurrenter, kreditgivare, anställda, ägare, företagsledning Sammanfattning Titel: K3-regelverkets förväntade påverkan på fastighetsbranschen. Författare: Firas Shaikh och Tommy Skoglund. Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, Vårterminen 2013. Problem: K3-regelverket har ännu inte införts. Det finns därför många frågor kring regelverket, framförallt inom fastighetsbranschen Företagsekonomiska grunder - en övning gjord av Fredrica98 på Glosor.eu Komvux är en vuxenutbildningsform som motsvarar en gymnasial utbildning. Komvux drivs via kommunen och du söker till en utbildningen via din hemkommun som i sin tur förmedlar till oss på Movant vilka elever som ska gå en utbildning. Hos oss på Movant kan du läsa praktiska yrkesutbildningar via Komvux. Hur går det till? D e flesta utbildningar hos oss på Movant är ungefär ett år.

 • Forever Living varning.
 • Per Andersson komiker familj.
 • Everton 2017/18 kit.
 • EC2 monthly pricing.
 • Novemberpogromen.
 • Michael Myers Maske Ursprung.
 • Emil i Lönneberga karaktärer.
 • Bjergsen instagram.
 • Wieviel Geld braucht eine 4 köpfige Familie.
 • Justin Bieber company chords.
 • Edge lit vs full array.
 • Hyra ut hus till Malmö kommun.
 • Chicago PD season 1 episode 4.
 • Skoda SUV.
 • IKEA Skye pris.
 • Lev längre.
 • Stadthalle Aschaffenburg Sitzplätze.
 • Köpa trä till Slöjd.
 • Skapande verksamhet Begagnad.
 • Sistine Chapel Time period.
 • Single channel vs dual channel RAM Reddit.
 • Ta av maskor.
 • Schaltende und messende Tastsysteme.
 • Magnus Johansson saffransbullar.
 • Ont i ena bröstet.
 • NOQ salva.
 • Bleka läpparna.
 • FTP test Garmin.
 • Robert Schumann bekannteste Werke.
 • CHiPs Season 1.
 • Som Emil Ruda.
 • Närakut Stockholm city.
 • Gammaldags vaddtäcke.
 • Pinocchio Swedish.
 • Taffel Picknickset.
 • Beauty and the Beast season 2.
 • Premier league 2016 2017.
 • Kalla element.
 • Opel Combo 2012.
 • Grönkålssallad dijon.
 • Rimmad torskrygg med räkor.