Home

Skolinspektionen anmälan

Sök Skolinspektionens anmälningar - Skolverket Sedan 1 september i år har vi inte publicerat skolstatistik för kommunala och fristående skolor. Vi har inte heller kunnat visa uppgifter från skolenhetsregistret då de är insamlade i statistiksyfte Du kan anmäla till Skolinspektionen. om du tycker att din skola inte följer skollagen. Du kan anmäla om skolan inte gjort allt för att stoppa mobbning. eller om du inte får den hjälp du behöver. Du kan också anmäla om du inte får. vad du har rätt till som elev I stället ska du skicka e-post till skolinspektionen@skolinspektionen.se. Det är väldigt bra om du kan uppger ärendets diarienummer. Diarienumret är viktigt för att Skolinspektionen enklare och säkrare ska kunna lägga din komplettering till rätt ärende. Har barnet eller eleven slutat på den förskola eller skola som du vill anmäla Ny statistik: Antalet individärenden fortsätter att minska under 2020. Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019 Anmäl skolan till Skolinspektionen 1. Fyll i en anmälan. Har du skyddade personuppgifter, så att din adress och ditt telefonnummer är hemliga? Då ska du... 2. Skicka din anmälan till Skolinspektionen. Om du fyller i din anmälan på Skolinspektionens webbplats kommer din... 3. Vänta på.

Sök Skolinspektionens anmälningar - Skolverke

 1. Posta din anmälan till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm eller skicka den med e-post till skolinspektionen@skolinspektionen.se 1
 2. Som en del i tillsynen tar Skolinspektionen emot anmälningar om brister i en verksamhet. En anmälan blir hos Skolinspektionen ett s.k. enskilt ärende. De flesta anmälningarna kommer från föräldrar eller elever och kan gälla kommunala eller fristående skolor
 3. Kontakta oss. Välkommen att ringa, mejla eller skicka brev till oss på Skolinspektionen. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter uppdelade på olika frågeområden. Du hittar också kontaktinformation till Barn- och elevombudet och Skolväsendets överklagandenämnd
 4. Om du inte upplever att rektorn lyssnar kan du prata med den som driver skolan, alltså rektorns chef. Om du inte tycker att du får det stöd som du har rätt till kan du också göra en anmälan till oss på Skolinspektionen, läs mer här: Du kan anmäla till os
 5. Här hittar du tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten, resultat från ombedömning av nationella prov och information om anmälningar
 6. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i trygg miljö. Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion

Så här anmäler du till Skolinspektionen och Barn- och

- anmalning.skolinspektionen.s

 1. BEO kan även kräva skadestånd för en kränkt elevs räkning. Möjligheten att kräva skadestånd gäller dock bara i vissa fall. Om det blir aktuellt att kräva skadestånd i ditt ärende tar BEO alltid kontakt med dig. Det spelar ingen roll för dina möjligheter att få skadestånd om din anmälan har utretts av Skolinspektionen eller BEO
 2. PågåendeSkola ärenden hosAnmälan Skolinspektionen rör Händelseförlopp och Barn- och elevombudet 2020 1. Nyboda skola 2019/BUN-ind 0300 2019-10-17 Dnr 3.8-SI 2019:7779 Kränkande behandling Yttrande senast 2019-11-04 Anstånd beviljat till 2019-11-11. Yttrande inskickat till Skolinspektionen 5 nov
 3. När det gäller kravet på att anmälan först ska gå till huvudmannen i stället för att gå direkt till Skolinspektionen utan att passera Gå är man nu på väg att få gehör för. Statskontoret har föreslagit just detta och Skolinspektionen har också ställt sig positiv till den nya ordningen
 4. Anmälan till Skolinspektionen.. vi funderar på att anmäla vår skola till Skolinspektionen. ( fått veta att de numera tar alla anmälningar, och inte längre Skolverket) Vi har totalt vägrats stöd för vårt barn med Aspergers syndrom och ADHD
 5. Det skriver Skolinspektionen som sammanställt statistiken. En majoritet av anmälningarna rör grundskolan och det är oftast föräldrar som gör anmälan. Vanligast är att anmälan handlar om att skolan inte ska ha gjort tillräckligt i samband med att en elev blivit kränkt. Omkring 1300 av fallen handlade om detta
 6. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2020, 2019 och 2018. Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2020. Anmälningar och beslut första halvåret 2020. Krav på skadestånd i 7 fall. BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning

Antalet anmälningar till Skolinspektionen har ökat kraftigt. Förutom de resurser och kostnader som detta fordrar på myndigheten, leder det också till en ökad administrativ börda för skolledare och lärare, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare anmälningar om kränkning som kommer in via Vård & bildnings officiella brevlåda/adress eller via ansvarig chef. Handläggaren är behjälplig vid lokala utredningar och när det begärs in yttranden från Skolinspektionen, Barn- och elevombudet (BEO) och Diskrimineringsombudsmannen (DO) Antalet anmälningar mot lärare har ökat kraftigt de ­senaste tio åren. Anmälningar Många lärares skräck är att bli anmäld till Skolinspektionen. För många skapar det stress, oro och rädsla att ingripa. På tio år har anmälningarna till Skolinspektionen ökat med 200 procent, Från 1 542 anmälningar 2009 till 4 623 i fjol Skolinspektionen tar först emot en anmälan från till exempel rektor, kollega eller en förälder. Därefter avgör Skolinspektionen om ärendet ska anmälas till ansvarsnämnden. Skolinspektionen kan också själv ta initiativ till att få ärenden prövade av nämnden om den till exempel vid skolbesök eller annan tillsyn upptäckt missförhållanden

Anmälan Skolinspektionen hanterar även anmälningsärenden. Om vårdnadshavare upplever att skolan eller förskolan inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan de anmäla det till Skolinspektionen En anmälan och även andra handlingar som du skickar in till BEO och Skolinspektionen blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst kan få rätt att läsa anmälan och handlingarna. För information om hur BEO behandlar personuppgifter, se BEOs integritetspolicy Får skolan veta att just jag gjort en anmälan till Skolinspektionen? Jag vill inte få problem. Du kan göra en anonym anmälan till Skolinspektionen, men det är svårt för oss att göra en utredning om det inte finns någon som vi kan kontakta för att få mer information

Anmälan Skolinspektionen Vad gäller anmälan? Härmed anmäler jag Stockholms stad som huvudman för grundskolan för brott mot skollagens bestämmelser kring särskilt stöd (3 kap) samt systematiskt kvalitetsarbete (4 kap). Skollagen skriver att alla barn har en rätt till utbildning enligt 7 kap. 3§ Detta innebär att de har på sitt ansvar att se till att vissa delar av Skollagen uppfylls. Våra tre anmälningar riktar sig mot just huvudmannanivån i Sjöbo, Karlshamn och Trelleborg och är egentligen en fråga till Skolinspektionen Anmälan. Skolinspektionen hanterar även anmälningsärenden. Om vårdnadshavare upplever att skolan eller förskolan inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan de anmäla det till Skolinspektionen. Det kan gälla särskilt stöd eller kränkande behandling Som elev har du rätt att få en bra utbildning och att känna dig trygg i skolan. Det har din skola ansvar för. Vi på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet finns till för att hålla koll på att det fungerar. Ibland kanske du är arg, ledsen eller missnöjd med hur det är i skolan? Här kan du läsa om några av dina rättigheter i skolan och vad du kan göra

Skolpastor okej enligt Skolinspektionen - HD

Skolinspektione

 1. Anmälan resulterade i att Skolinspektionen öppnade ett tillsynsärende. - Ibland gör vi det från skrivbordet, i andra fall åker vi ut och tittar på plats, säger Jonas Nygren. Två dagar väntar Myndighetens utsända kommer att träffa elever, personal och elevhälsan den 19 februari
 2. Kammarrätten fastställde Skolinspektionens beslut att maskera vissa uppgifter i en anmälan som kommit in till myndigheten. Anmälan hade skrivits av en förälder som menade att en lärare hade sagt något kränkande till hennes dotter. Domstolen delade inspektionens bedömning att det inte räckte att ta bort alla personuppgifter från anmälan
 3. Han och skoldirektören träffade Skolinspektionen på torsdagen efter att inspektörerna under onsdagen besökt Norrstrandsskolan och pratat med personal och elever. Skolan har varit i fokus under hösten efter ett hot om skolskjutning och en petflaskebomb, bland annat. Under jullovet fick inspektionen en anmälan gällande skolan
 4. Anmälan om tvåspråkig undervisning på elevens umgängesspråk Huvudmän som anordnar undervisning för elever som har ett annat dagligt umgängesspråk än svenska med en eller båda vårdnadshavare ska anmäla detta till Skolinspektionen
 5. Men vi bör i stället välkomna varje anmälan som görs och utredning som påbörjas, skriver psykologen Zelma Fors. Var inte rädd för en anmälan till Skolinspektionen | GP Den om mobbning
 6. Skolinspektionen tillämpar en så kallad solfjädersmetod, vilket innebär att samtidigt som anmälan skickas till läraren för yttrande, skickas det en begäran om dokumentation och ett yttrande till skolhuvudmannen och rektorn. Skolan och skolhuvudmannen är skyldiga att lämna upplysningar i ärendet på begäran av Skolinspektionen

Anmäla skolan till Skolinspektionen Så här gör du

 1. Det anser Skolinspektionen som gjort en anmälan till lärarnas ansvarsnämnd. Läraren, som tidigare arbetat på skolor i västra Sverige, dömdes tidigare i år till skyddstillsyn och krav på att genomgå..
 2. En förälder till ett barn som går på en grundskola i Skövde har lämnat in en anmälan till Skolinspektionen. Det handlar om att eleven ska ha blivit mobbad utan att skolan har agerat och att eleven inte fått tillräckligt stöd i undervisningen. Tobias Larsson Franzén. tobias.larsson-franzen@sla.se
 3. En anmälan till Skolinspektionen kan leda till fem olika beslut: Det första är helt enkelt att ingen vidare utredning behöver göras, en funktion för att sortera ut orimliga anmälningar. Det andra möjliga beslutet kan komma efter det att en utredning gjorts, vilken dock visar att det inte finns någon grund för anmälan inför LAN eller till BeO
 4. Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, inrättad 2008.Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Skolinspektionen genomför i huvudsak tre olika typer av granskningar, [2] regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och tematisk kvalitetsgranskning
 5. En anmälan om mobbning och kränkande behandling av av ett barn på en förskola i Kramfors har tagits emot av Skolinspektionen

I en anmälan till Skolinspektionen menar Sverigedemokraterna i Hallsberg att prövningarna i juni i kommunen kan ha gått felaktigt till och önskar en extern granskning Skolinspektionen förutsätter även att anmälaren får ta del av resultatet av utredningen. Den del av Skolinspektionen som ansvarar för att inspektera de fristående skolorna i Göteborgs kommun har informerats om uppgifterna i anmälan. Uppgifterna kommer att utgöra en del av underlaget inför Skolinspektionens besök i skolan

Skolinspektionen utreder anmälningarna utifrån de lagar och regler som gäller. De innebär i korthet att alla elever har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Under 2014 fattade Skolinspektionen och BEO 3 723 beslut om anmälningar. Nära hälften är beslut efter att Skolinspektionen eller BEO utrett en anmälan i sak De har därför gjort en anmälan till Skolinspektionen. - Skolinspektionen valde att inte pröva ärendet alls, med hänvisning till ett tidigare beslut från 2012, där de prövade en skola som använde yoga. Men vår anmälan hade fokus på mindfulness, som är något mycket mer omfattande, säger Lina Hagström

Rätt att avskaffa direktanmälan till Skolinspektionen Senast uppdaterad 2020-01-31 Liberalerna har tagit ställning för att avskaffa möjligheten till direktanmälan till Skolinspektionen. Det är ett välkommet besked och något som Lärarförbundet krävt länge Skolinspektionen har nu skickat en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd, där de yrkar på att förskolläraren ska tilldelas en varning för händelsen. I anmälan skriver Skolinspektionen att grunden till anmälan är att förskolläraren visat sig vara mindre lämplig att bedriva undervisning

Skolinspektionens dokument - Skolverke . Skyddsombudet drar tillbaka anmälan. Nattpatrullen i Svalöv nekades extra belysning på bilarna. Kommunals skyddsombud anmälde då kommunen till Arbetsmiljöverket Det finns inga formella krav på anmälan, men om du är anmälningsskyldig bör du göra anmälan skriftligt I november 2018 mottog Skolinspektionen en anmälan där det framgår att en manlig lärare i södra Sverige dömts för barnpornografibrott med villkorlig dom och dagsböter som påföljd. Mannen ska ha.. Skolinspektionen kan därefter besluta sig för att starta en utredning. Huvudmannen kan bli skadeståndsskyldig om skolan inte utrett händelsen och försökt stoppa kränkningarna. Under första halvåret 2020 inkom det 2 186 anmälningar angående kränkning till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet Publicerad 18 augusti 2020 Efter anmälan om att en elev på en högstadieskola i Gnosjö kommun utsatts för trakasserier och misshandel, riktar nu Skolinspektionen kritik mot hur kommunen har hanterat..

Skolinspektionens dokument - Skolverke

Kontakta oss - Skolinspektione

 1. Inspektion och anmälningar ökar arbetsbelastningen i skolan. I en enkätundersökning som Lärarförbundet Skolledare gjort, instämmer 71 procent av de kommunala rektorerna i påståendet att det på skolan dokumenteras mer än det annars skulle ha gjorts på grund av risken för en anmälan till Skolinspektionen
 2. På Skolinspektionen omfördelar de sina resurser för att kunna hantera ökningen av anmälningar. Anmälningarna ska utredas inom fem månader och eventuella krav ska ha riktats mot skolorna under den..
 3. Ärendelista; Sök ärenden.
 4. 6.1 Skolinspektionen fullgör sitt samlade uppdrag 69 6.2 Regeringens styrning ger stort utrymme till Skolinspektionen 69 6.3 Det finns kritik på flera punkter mot Skolinspektionens inspektion 69 6.4 Kvalitetsgranskningarna prioriteras högre i dag 71 6.5 Anmälningarna ökar, men myndigheten har effektiviserat 7
 5. Läromedel ingår inte i Skolinspektionens regelbundna granskningar. Ett par gånger har de dock gjort enstaka nedslag. - Det är svårt att angripa läromedel för sig, de måste sättas i ett sammanhang, säger Peter Ekborg, biträdande generaldirektör
 6. Skolinspektionen kommer inte att pröva anmälan mot Vattenskid- och Wakeboardgymnasiet i Fagersta. Det innebär att det aldrig blir utrett om anklagelserna stämmer. Det var Brinellskolan rektor Ulla Pietarinen som anmälde att det skulle ha förekommit kränkningar, positiv alkoholkultur och andra problem på vattenskid- och wakeboardgymnasiet i Fagersta

Du har rätt att få den hjälp du behöver - Skolinspektione

För första gången har antalet anmälningar till Skolinspektionen minskat. Fjolårets minskning är så pass stor som nio procent jämfört med 2018. Kanske beror nedgången på att kommuner och.

Beslut, rapporter & statistik - Skolinspektione

I anmälan framförs klagomål bl.a. mot att Skolinspektionen generellt har kortat ned svarstiderna för huvudmannen från tre till två veckor, att Skolinspektionen kategoriskt avslår framställningar om anstånd och att BEO i ett enskilt ärende begärde ett yttrande med en svarstid på tre dagar och kompletterande yttranden med en svarstid på två dagar respektive en dag Efter att flera elever vittnat om oegentligheter på Hällebergsskolan granskade Skolinspektionen skolan. Nu har Hällebergsskolan svarat på Skolinspektionens kritik. I ett 48 sidor långt svar. Skolinspektionen utreder om skolan har följt de bestämmelser som gäller och kan kräva att skolan ändrar sitt arbete så att bestämmelserna följs. Det kan ta tid att få besked från Skolinspektionen och 1/3 av de anmälningar som kommer in går direkt tillbaka till kommunen eller fristående huvudman Länk till Skolinspektionen hittar du under Relaterad information. Anmälan om ny barnomsorgs- eller skolverksamhet till miljöenheten. Planerar du att starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till miljöenheten senast sex veckor innan du startar Anmälan till Skolinspektionen. Men skolan har även mött protester genom en anmälan till Skolinspektionen. I anmälan ifrågasätter en person om det verkligen är lagligt att ta ifrån.

Anmälan om kränkning på skola i Nordmaling

Under 2019 kom det in 4 623 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det är en minskning på nio procent jämfört med 2018. Exakt vad minskningen beror på går inte att säga, menar Emma Uhman, enhetschef på Skolinspektionen. Men det finns en teori Skolinspektionen har mottagit en anmälan som rör förskolan Hagelstavägen 22. I anmälan uppges att det ligger glas och spik på förskolans gård där barnen leker samt att det helt saknas grindar på förskolan. Skolinspektionens utredning gäller bristande tillsyn. Bromma stadsdelsförvaltning har ombetts yttra sig över frågorna Skolinspektionen tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen. Om det var länge sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på en skola och om skolan uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som Skolinspektionen genomför, ökar sannolikheten för att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning på den aktuella skolan

FSO anmäler Göteborgs stad till Skolinspektionen Efter en anmälan från FSO, på uppdrag av förskolan Verbala Stigar i Stockholm, underkände Skolinspektionen i början av augusti Stockholms stads hantering av bidragen till de fria förskolorna. Staden fick kritik för sena och felaktigt utformade beslut och måste nu vidt Skolinspektionen avslog Symfs anmälan om att Huddinge kommun brutit mot skollagen. Visserligen framgår det att skolinspektionen ser bristerna, men man konstaterar att det inte finns tillräckligt stöd i lagen för att kräva en ändring av kommunens beslut Skolinspektionen menar att annars sker inte testerna på tillräckligt frivillig basis. Bakgrunden till påpekandet är en anmälan till inspektionen. Personalen hade uppmärksammat att e elev verkade påverkad. Skolan ville därför drogtesta eleven

Barn- och Elevombudet - Skolinspektione

Vem som helst kan anmäla missförhållanden på en skola eller annan verksamhet inom skolväsendet till Skolinspektionen. Om Skolinspektionen bedömer att det krävs kan myndigheten starta en utredning utifrån en sådan anmälan. Oftast handlar utredningen om situationen för en eller flera elever Skolan har kontaktat socialtjänsten om att det utsatta barnet har hög frånvaro. Mamman har anmält även detta till Skolinspektionen som nu krävt svar om hur skolan uppfyllt sitt ansvar att utreda orsakerna till hög frånvaro. Frilagt berättade i april om anmälan till Skolinspektionen. Sedan dess har situationen, enligt mamman, förvärrats Anmälan till Skolinspektionen: En kvalitativ studie kring föräldrars anledning att slutligen anmäla skolan till Skolinspektionen Pettersson, Ulrika Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning Anmälningar av lärare till Skolinspektionen ökar kraftigt - 200 procent på tio år. Från 1 542 anmälningar 2009 till 4 623 i fjol. Trots den kraftiga ökningen är det få lärare som förlorar legitimationen

Vem ska jag prata med? - Skolinspektione

Självklart är det helt rimligt att anmäla en förskola till Skolinspektionen när diskussionen och informationen uteblir Ange e-postadress och lösenord. Epostadress. Lösenor Av de 83 anmälningar som ledde till förelägganden, var det 23 som handlade om en lärare. Här är exempel på anmälningar som Skolinspektionen inte bedömt som kränkningar: Elev blev kränkt för att läraren, enligt eleven, sagt att de som inte klarar det här provet blir underkända Skolinspektionens beslut: En anmälan har avskrivits, d v s beslut att inte utreda. Huvudmannens organisation och styrning . Två anmälningar rör huvudmannens organisation och styrning. Skolinspektionen har meddelat beslut i båda ärendena. Skolinspektionens beslut: Ett beslut att inte utreda, anmälan tyder inte på att det strider mo

NewsVoice har från Skolinspektionen fått de anmälningar som skickats in av två olika personer vilka ifrågasatt utövandet av yoga på Östermalmsskolan i Stockholm. Den ene mannen menar att mantrat aum är att söka kontakt med gudar, och därför ska yoga förbjudas Anmälan till Skolinspektionen Barn/elever och vårdnadshavare som upplever att förskolan/skolan inte följer skollagen har rättigheter att anmäla till Skolinspektionen. Om Skolinspektionen hittar brister i arbetet mot kränkande behandling så lämnas ärendet vidare till Barn- och elevombudet (BEO) som kan granska ärendet och rikta kritik mot förskolan/skolan Men Skolinspektionen anser att anmälan måste kompletteras för att de ska kunna göra en utredning eftersom uppgifterna i anmälan är vaga. Och eftersom anmälaren är anonym finns det ingen möjlighet för Skolinspektionen att begära in kompletterande uppgifter i ärendet. Skolinspektionen avskriver därför ärendet Jag vill vara anonym nu men har inte varit här inne förut mera än läst ännu så länge. Vi funderar på att anmäla vår skola till Skolinspektionen. ( fått veta att de numera tar alla anmälningar, och inte längre Skolverket) Vi har totalt vägrats stöd för vårt barn med Aspergers syndrom och ADHD. Har hållit på i ett helt år utan att få några stödåtgärder Anmälan till Skolinspektionen kom in den 22 mars 2019 och gäller en elevs rätt till extra anpassning och särskilt stöd under läsåren 2017/18 och 2018/19. Enligt skolinspektionens begäran ska Trosa kommun svara på varje enskild fråga i ärendet

Skolinspektionen granskar skola i Västerås

Varför en anmälan till Skolinspektionen? · Fredrik Andersso

Indragen lärar- och förskollärarlegitimation - Skolverke

Blir vanligare att elever hotar att anmäla mig Lärare

Den 19 maj fick Skolinspektionen in en anmälan från vårdnadshavarna till en elev på Aggarpsskolan. Bakgrunden är att eleven inte ska ha fått tillräckligt med stöd för att klara av att uppnå kunskaraven i tio skolämnen. Eleven började sin skolgång på Aggarpsskolan under mellanstadiet Skolinspektionen kräver åtgärder på en grundskola i Skövde. En elev där har inte fått det stöd som hen har rätt till. I början av året fick Skolinspektionen en anmälan från en förälder till en elev på en kommunal grundskola

Förälder anmäler Nytidas resursskola till Skolinspektionen

Skolinspektionen utreder anmälan och om vi anser att läraren eller förskolläraren bör få en varning eller mista legitimationen kan vi ta upp ärendet för prövning i Lärarnas ansvarsnämnd. Läs mer om anmälan till skolinspektionen här. Överklaga ett beslut som redan är fattat Skolinspektionen avstår från att ingripa oc h därme avslutad ärendets . Ärendet Skolinspektionen har den 2 mar0 s 2014 tagi emot t en anmälan frå pappan n till ett bam på Galaxens förskol a i Stockholms kommun. Skolinspektionen ska i sin utredning ta ställnin tilg l om Stockholm kommuns , som ä I huvuddelen av de anmälningar som Skolinspektionen tagit emot har huvudmannen inte fått tillfälle att själv agera på informationen och inspektionens insats blir då i normalfallet att överlämna anmälan till huvudmannen Skolinspektionen har 2018-10-11 tagit emot en anmälan som rör Färsingaskolan. I anmälan anges brister i hur Färsingaskolan har arbetat med att tillgodose en elevs stödbehov. I anmälan anges det vidare bland annat att anmälaren inte blir informerad om elevens skolgång eller hur skolans stödåtgärder ser ut och implementeras i praktiken Anmälan om ordförandebeslut - Yttrande Skolinspektionen avseende anmälan mot Färsingaskolan dnr 2020:624 Familjenämndens beslut Ordförandebeslutet läggs till handlingarna. Sammanfattning Skolinspektionen har den 23 januari 2020 tagit emot en anmälan som rör Färsingaskolan. Skolinspektionens utredning gäller rätten till utbildning

Skolinspektionen: ”Det saknas skäl för att utreda ärendet”Anmälan om kränkning ändrad i efterhand - SydsvenskanBar lunchAnsvarsnämndens beslut blir ny praxis för läraryrket
 • Minijob in Elternzeit ohne Elterngeld.
 • Boko Haram countries.
 • BPM hörlurar.
 • Marsvinsbur hemmagjord.
 • Vad är Kigurumi.
 • Allopatrisk isolering.
 • Gesundheitsamt Straubing job.
 • Trafikansvarig ansvar.
 • Gourmet magazine.
 • Stena line suites.
 • 3x3 determinant trick.
 • Bandage ICA.
 • Farbror Fri portfölj.
 • Best body wrap Cream.
 • Install RNS 510.
 • Lägenhet i Paris.
 • Hemnet Dåvö.
 • Kopparrör vatten.
 • Siemens e14 46 manual.
 • Mark och miljööverdomstolen förkortning.
 • Eldningsförbud Östra Göinge.
 • Nackdelar med byteshandel.
 • USP Pistol wiki.
 • Chocka musklerna.
 • Fortbildung Düsseldorf.
 • BokaBord.
 • Schubladenschienen.
 • Hilma Benedictsson.
 • Mitt Live.
 • Kroppsvisitation på engelska.
 • Chief Architect Premier.
 • June 1940.
 • Redownload Photoshop Elements.
 • Www harrypotter com official website.
 • Microsoft Bluetooth mouse connect.
 • Vad är hedersvåld.
 • Shoop Datenschutz.
 • ALG 1 Einkommen Ehepartner.
 • FTP test Garmin.
 • Hårdvara engelska.
 • Stripe irc channel.